Få rådgivning og uddannelse i metoden MOVE

Kommuner kan nu søge om at få rådgivning og uddannelse i misbrugsbehandlingsmetoden MOVE. Fristen er den 26. september 2019.

Socialstyrelsen tilbyder uddannelse og rådgivning til implementering af metoden MOVE, der er en ny behandlingsmetode til unge med et problematisk brug af rusmidler.

Socialstyrelsen tilbyder at understøtte kommunens implementeringsarbejde, gratis uddannelse af medarbejdere i metoden samt løbende sparring med medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Målgruppen for MOVE er unge i alderen 15 til 25 år.

Om metoden

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er den mest effektive af fire indsatser, som er afprøvet i ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet”. MOVE har vist bemærkelsesværdigt gode resultater for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling, og derfor bliver metoden udbredt til endnu flere kommuner i 2019.

Metoden bygger på et tidsafgrænset og struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. De centrale samtaleteknikker i metoden er Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi.

Samtaleteknikkerne supplereres med en række strukturelle behandlingselementer, i form af gavekort for fremmøde, sms-påmindelser om behandlingssamtaler, skriftlige statusbreve og behandlingsplaner, hvor behandlingsmål formuleres sammen med den unge. Desuden arbejdes der med systematisk udredning, faste dagsordner og hjemmeopgaver.

Brug af metoden forudsætter vedtagelse af et lovforslag, som sikrer lovhjemmel til at bruge gavekort som del af behandlingen. Lovforslaget forventes at blive fremsat i efteråret 2019.

Læs mere om MOVE 

Effekt og økonomi

MOVE-metoden bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50 procent af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37 procent af de unge i anden behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet.

En økonomisk evaluering af MOVE, viser, at MOVE koster mere i starten, fordi de unge fastholdes i behandlingen og derfor får flere samtaler. Men set over tre år er MOVE billigere end den sædvanlige misbrugsbehandling, fordi MOVE-deltagerne blandt andet sjældnere bliver indlagt og modtager færre indkomstoverførsler. 

Læs mere om den økonomiske evaluering foretaget af VIVE

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema til implementeringsstøtte af MOVE

Vejledningsmateriale til implementeringsstøtte af MOVE

Antal implementeringsforløb og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen kan tilbyde implementeringsforløb til 12-15 kommuner i 2019. Seks kommuner er allerede tilbudt et implementeringsforløb, hvorfor Socialstyrelsen i efteråret kan tilbyde yderligere seks til ni kommuner rådgivning og uddannelse i metoden MOVE.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til tre tildelingskriterier: 1) Målgruppens relative størrelse, 2) Kommunens motivation og opbakning fra ledelsen, 3) Rekruttering af målgruppen. Nærmere bestemt vil der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  • Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for MOVE i forhold til kommunens størrelse vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. I vurderingen af målgruppens relative størrelse indgår desuden, hvor mange borgere kommunen forventer, at metoden vil blive anvendt overfor i forhold til antallet af medarbejdere, der uddannes i metoden. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen.
  • Kommunens motivation og opbakning fra ledelsen. Det vurderes, om det er tydeligt beskrevet, at der er ledelsesopbakning til at implementere metoden. Det vurderes endvidere, om det fremgår tydeligt, at kommunen er indstillet på at implementere samtlige elementer i MOVE, og at kommunen er indstillet på at deltage i samtlige elementer af implementeringsstøtten og kompetenceudviklingsforløbet.
  • Rekruttering af målgruppen. Det vurderes, om det er sandsynliggjort, at der kan rekrutteres tilstrækkelige personer fra målgruppen til at sikre driften af metoden i behandlingstilbuddet.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 26. september 2019 kl 12.00. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen senest den 1. oktober 2019.

Den 24. oktober afholdes opstartsmøde for de kommuner, der modtager implementeringsstøtte. På mødet, som forventes afholdt i Odense, skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Den samlede tidsplan for implementeringsforløbene forudsætter, som nævnt ovenfor, at der lovgivningsmæssigt etableres hjemmel til brug af gavekort.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: move@socialstyrelsen.dk. Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til move@socialstyrelsen.dk eller på telefon til fuldmægtig Stine Kjær (41 93 25 68).

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 23/08 2019