Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention (CTI)

Kommuner kan søge om at få rådgivning og uddannelse i metoden CTI.

Bemærk - der er aktuelt ikke åbent for ansøgninger. Ny ansøgningsrunde udemeldes her på siden og via nyhedsbrev.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse til metoden Critical Time Intervention (CTI).
Implementeringsstøtten indeholder rådgivning til kommunens implementeringsarbejde, gratis uddannelse af op til 30 medarbejdere samt løbende sparring af medarbejderne.
Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Målgruppen for udbredelsen af CTI er:

  • Borgere som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter Serviceloven.  

Om metoden

Critical Time Intervention er en metode med fokus på recovery og rehabilitering. Metoden er målrettet borgere, som ønsker en forandring i deres liv, og som samtidig modtager støtte efter Serviceloven.
Metodens formål er at sikre en vellykket forandring i borgerens liv, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.
Metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, der strækker sig over en samlet periode på ni måneder. 

Læs mere om Critical Time Intervention.

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af CTI (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger opstart af cirka 6 nye implementeringsforløb i CTI-metoden.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens relative størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på:

  1. Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen eller det område tilbuddet dækker.
  2. Kommunens erfaring med metoden. Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt, for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

  • Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Praktiske oplysninger

I midten af oktober 2019 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner, der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail:Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til Socialstyrelsen på følgende mail:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 12/09 2019