Få processtøtte og uddannelse i metoden Critical Time Intervention, CTI

Kommuner kan søge om at få processtøtte og uddannelse i metoden CTI i bostøtten mv. Fristen er den 7. august 2018

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden Critical Time Intervention (CTI) i bostøtten mv.
Implementeringsstøtten fra Socialstyrelsen består af understøttelse af kommunens implementeringsarbejde, gratis uddannelse af op til cirka 30 medarbejdere i metoden samt løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med CTI er:

Borgere som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettigede til at modtage støtte efter Serviceloven.

Socialstyrelsen har tidligere afprøvet metoden overfor:

  • Borgere, der har psykiske vanskeligheder, og som enten flytter fra botilbud til egen bolig eller går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig.
  • Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at forbedre deres livssituation, mens de er i prostitution, eller støtte til at forlade prostitution.
  • Borgere udsat for vold, som fraflytter et kvindekrisecenter, og som har brug for støtte til etablering i et liv uden vold.
  • Borgere, der går fra hjemløshed til egen bolig.

Borgere i hjemløshed kan i dette initiativ ikke indgå som en selvstændig målgruppe, men hjemløshed kan udgøre en problematik for dele af målgruppen.

Metoden kan tænkes anvendt i andre sammenhænge end de ovenstående, hvor en eller flere borgere er i en overgangsperiode, og hvor indsatsen sigter på at understøtte, at borgeren kan opretholde en forandret livssituation.

Om metoden

CTI er en tidsafgrænset, faseopdelt og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder.
Indsatsen er opdelt i tre faser, der strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk.
CTI er en ressource- og netværksorienteret tilgang med fokus på recovery, empowerment og borgerens konkrete indflydelse på prioriteringen i indsatsen.

Formålet med metoden er at støtte borgeren i en kritisk overgang, dels ved at styrke borgerens støttenetværk i både professionelt og privat regi på lang sigt, dels ved at give borgeren intensiv praktisk og social støtte i en tidsafgrænset periode i forbindelse med selve overgangen, så borgeren bliver mere selvhjulpen og får forbedret sin samlede livssituation.

Læs mere om Critical Time Intervention.

Pulje til initialomkostninger

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen til brug af CTI-metoden, kan også søge midler til afholdelse af nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje.
Ansøgningsmateriale til ansøgningspuljen ligger på Socialstyrelsens hjemmeside. Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet, at kommunen også vil modtage midler fra puljen til dækning af initialomkostninger. Der er således ingen garanti om at modtage midler fra initialomkostningspuljen.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen (åbner ekstern side)

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af CTI (pdf)

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 7. august 2018 klokken 12.00.

Den 10. september er der opstartsmøde for de kommuner der modtager implementeringsstøtte. På mødet deltager leder, projektleder og implementeringsteam.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). 

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mailadresse:

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på følgende e-mailadresse:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 13/06 2018