Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention (CTI)

Kommuner kan nu søge om at få rådgivning og uddannelse i metoden CTI. Fristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af rådgivning og uddannelse i metoden ”Critical Time Intervention (CTI)” i bostøtten eller bostøttelignende tilbud. Implementeringsstøtten fra Socialstyrelsen består af understøttelse af kommunens implementeringsarbejde, gratis uddannelse af op til 30 medarbejdere i metoden samt løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med CTI er:

Borgere som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter Serviceloven.

Socialstyrelsen har tidligere afprøvet metoden overfor:

  • Borgere, der har psykiske vanskeligheder, og som enten flytter fra botilbud til egen bolig eller går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig.
  • Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at forbedre deres livssituation, mens de er i prostitution, eller støtte til at forlade prostitution.
  • Borgere udsat for vold, som fraflytter et kvindekrisecenter, og som har brug for støtte til etablering i et liv uden vold.
  • Borgere der går fra hjemløshed til egen bolig.

Borgere i hjemløshed kan i dette initiativ ikke indgå som en selvstændig målgruppe, men hjemløshed kan udgøre en problematik for dele af målgruppen.

Metoden kan tænkes anvendt i andre sammenhænge end de ovenstående, hvor en eller flere borgere er i en overgangsperiode, og hvor indsatsen sigter på at understøtte, at borgeren kan opretholde en forandret livssituation.

Om metoden

Critical Time Intervention er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase.
Metodens formål er at sikre en vellykket overgang i borgerens liv, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. Metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. 

Læs mere om Critical Time Intervention.

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af CTI (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger med opstart af cirka 6 nye implementeringsforløb i CTI metoden.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens relative størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen.
  2. Kommunens erfaring med metoden. Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

1) Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019.

Den 23. april 2019 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner, der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på nedstående mailadresse: 

 

Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 24/01 2019