Få rådgivning og uddannelse i brug af Åben Dialog i bostøtten

Kommuner kan søge om støtte til at implementere Åben Dialog i bostøtten mv. Fristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte der består af processtøtte og uddannelse i metoden ”Åben Dialog” i bostøtten og bostøttelignende indsatser. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere samt introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud.

Om metoden 
Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation. Der er stort fokus på recovery samt på at sikre, at borgeren er en aktiv del af planlægningen af netværksmøder mv. Åben Dialog er i denne sammenhæng en metode, der kan anvendes, men forudsætter at medarbejdere og ledelse vil arbejde recoveryorienteret og understøtte dette arbejde.

Læs mere om Åben Dialog

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Åben Dialog (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger med at påbegynde op til 6 nye implementeringsforløb i metoden Åben Dialog.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen.
  2. Kommunens erfaring med metoden. Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

  1. Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019 klokken 12.00

Den 23. april 2019 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse:

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på nedenstående mailadresse:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Sidst opdateret 24/01 2019