Få rådgivning og uddannelse i brug af Åben Dialog i bostøtten

Kommuner kan søge om at få rådgivning og uddannelse i Åben Dialog.

Bemærk, at der aktuelt ikke er åbent for ansøgninger.
Ny ansøgningsrunde vil blive udmeldt her på siden og via nyhedsbrev.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden Åben Dialog. Implementeringsstøtten indeholder rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere samt introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for at modtage støtte efter Serviceloven.

Om metoden

Åben dialog er en netværks- og  helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.
Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren og dennes netværk. Inddragelse af netværket sker på baggrund af borgerens ønske.
Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog vægter alle udsagn fra deltagerne på netværksmødet lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.
Åben Dialog er en metode, der har fokus på at aktivere ressourcer hos borgeren og hos borgerens netværk. Samtidig giver metoden en bedre forståelse mellem netværket og borgeren, fx vedrørende borgerens udfordringer, ønsker og behov.

Læs mere om Åben Dialog

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Åben Dialog (pdf)

Information om monitorering (pdf)

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen planlægger at påbegynde mindst 3 og højest 5 nye implementeringsforløb i metoden Åben Dialog.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til to tildelingskriterier: 1) målgruppens størrelse og 2) om kommunen i forvejen har implementeret metoden. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse
    Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for den metode, som ønskes implementeret, vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen eller det område tilbuddet dækker.
  2. Kommunens erfaring med metoden
     Socialstyrelsen ønsker med implementeringsstøtten at udbrede metoderne til flere af landets kommuner. Kommuner, som ikke allerede har implementeret den metode, som der søges om implementeringsstøtte til, vil derfor blive foretrukket.

Følgende minimumskriterium skal være opfyldt for at kommunen kan tildeles implementeringsstøtte:

  • Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte skal være direktørgodkendt.

Praktiske oplysninger

I midten af oktober 2019 er der opstartsmøde i Odense for de kommuner, der vil modtage implementeringsstøtte. På mødet skal som minimum deltage leder, projektleder og implementeringsteam.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail:

Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på følgende mail:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

 

Sidst opdateret 12/09 2019