Processtøtte og uddannelse i brug af Åben Dialog i bostøtten

Kommuner kan søge om støtte til at implementere Åben Dialog i bostøtten mv. Fristen er den 7. august 2018.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte, der består af processtøtte og uddannelse i metoden Åben Dialog i bostøtten mv.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere samt introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er:

  • Borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud eller botilbudslignende tilbud.

Om metoden

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation. Der er stort fokus på recovery samt på at sikre, at borgeren er en aktiv del af planlægningen af netværksmøder mv. Åben Dialog er i denne sammenhæng en metode, der kan anvendes, men forudsætter at medarbejdere og ledelse vil arbejde recovery-orienteret og understøtte dette arbejde.

Læs mere om Åben Dialog (internt link)

Pulje til initialomkostninger

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse nogle af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres senere på året. Selvom en kommune modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, er det ikke dermed givet, at kommunen også vil modtage midler fra initialomkostningspuljen. Der er således ingen garanti for at modtager midler fra initialomkostningspuljen.

Se puljekalenderen for 2018 på Tilskudsportalen (åbner ekstern side)

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte (word)

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte (pdf)

Præsentation af processen for implementering af Åben Dialog (pdf)

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 7. august 2018 klokken 12.00

Den 10. september er der opstartsmøde for de kommuner, der modtager implementeringsstøtte. På mødet deltager leder, projektleder og implementeringsteam.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). 

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mailadresse: Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til følgende e-mailadresse:

Du kan også ringe til specialkonsulent Martin Sandø på telefon 41 93 24 90.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Læs mere om UIP her (internt link).

Sidst opdateret 13/06 2018