Projekter og initiativer

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.
Periode: 2012 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet er voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser.

CTI for kvinder på krisecenter

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter, og hvis handlekommune deltager i projektet. Projektets sekundære målgruppe er kvindernes børn.

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

I projektet afprøves en undervisnings- og træningspakke, som kombinerer Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er, at opnå en reduktion i omfanget af voldelig adfærd samt mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe er borgere med svære psykiske lidelser, som bor på kommunale og regionale socialpsykiatriske botilbud i henhold til Servicelovens §§ 107 og 108 samt Almenboliglovens § 105. Den sekundære målgruppe er fagprofessionelle, der arbejder på socialpsykiatriske botilbud.

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

I dette projekt afprøves CTI-metoden (Critical Time Intervention) over for borgere med psykiske lidelser der flytter fra indlæggelse eller botilbud i egen bolig. Indsatsen har fokus på at aktivere netværket omkring borgeren, og i at tage afsæt i borgerens ressourcer. CTI indsatsen er afgrænset til at være 9 måneder, og der arbejdes med de områder, der er vigtige for borgeren selv.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Borgere med psykiske lidelser der flytter i egen bolig fra botilbud eller indlæggelse psykiatrisk afdeling, og som er i målgruppen for at modtage støtte efter § 85 i Serviceloven. Målgruppen er 18 år eller ældre.

Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Projektet understøtter 25 kommuner i implementeringen og forankringen af Housing First princippet og én eller flere af bostøttemetoderne: ACT, ICM og CTI med baggrund i resultaterne fra Hjemløsestrategien.
Periode: 2014 – 2016
Målgruppe: Hjemløse borgere i 25 kommuner i Danmark og 25 indsatskommuner.

19M Kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser

Socialstyrelsen ønsker at afprøve de evidensbaserede metoder Åben dialog eller Social færdighedstræning i 14 kommuners psykosociale indsatser – overfor borgere med svære psykiske lidelser.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Borgere med svære psykiske lidelser fra 18 år og opefter.

ACT-metode til borgere med psykisk lidelse og misbrug

Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden 2014-2017 Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats, til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for afprøvning af ACT-indsatsen er borgere i alderen fra 18 år og opefter med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som ikke har kunnet fastholde behandling og støtte fra de ordinære behandlings- og støttesystemer på sundheds-, social- og/eller beskæftigelsesområdet.
Sidst opdateret 18/05 2015