Få støtte til implementering af virksomme bostøttemetoder

Kommuner kan søge om implementeringsstøtte til Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD). Fristen er udløbet. Der kommer en ny ansøgningsrunde i starten af 2018.

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsstøtte til implementering af metoderne Critical Time Intervention, Social Færdighedstræning og Åben Dialog i den kommunale bostøtte. Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af kommunens medarbejdere samt indsamling af data til støtte for den kommunale implementering.

Kommuner, der modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen, kan også søge midler til afholdelse af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger) via en ansøgningspulje, som offentliggøres starten af 2018.

Implementeringsstøtten tilbydes som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP), som blev vedtaget med satspuljen for 2017.


Om metoderne


Critical Time Intervention

CTI udbredes til borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven, og som samtidig er i en overgangsfase i deres liv. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85 støtte på et botilbud lignende tilbud. Det drejer sig om: 

• Borgere med psykiske lidelser, herunder udviklingshæmning, autisme mv. der: 
- Flytter fra botilbud til egen bolig.
- Går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig.
- Løslades fra fængsel og har behov for bostøtte. 

• Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at opnå forbedret livssituation, mens de er i prostitution eller at forlade prostitution.

• Hjemløse kan indgå i målgruppen for CTI i kommunen i sammenhæng med ovenstående målgrupper .

Læs mere om Critical Time Intervention. 

Social færdighedstræning

SFT udbredes til borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modta-ger§85-støtte på et botilbud lignende tilbud.

Læs mere om Social Færdighedstræning.

Åben Dialog

ÅD udbredes til borgere, der modtager bostøtte efter § 85 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud lignende tilbud.

Læs mere om Åben Dialog. 

Få mere viden på konference i august

Den 30. august afholdte Socialstyrelsen en voksenkonference, hvor der dels var fokus på at formidle viden om virksomme indsatser på det sociale voksenområde, dels fokus på at præsentere udviklings- og investeringsprogrammet og kommunernes muligheder i programmet.

Læs mere om konferencen om virksomme metoder på voksenområdet. 

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte Critical Time Intervention, Social Færdighedstræning og Åben Dialog. 


Vejledningsmateriale implementeringsstøtte Critical Time Intervention, Social Færdighedstræning og Åben Dialog.

Praktiske oplysninger

Den første frist er udløbet. Der udmeldes en ny ansøgningsrunde i starten af 2018.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under UIP. Den første afprøvning af implementeringsstøtte til CTI, Social Færdighedstræning og Åben Dialog forventes gennemført i første kvartal 2018.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: Bemærk at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Socialstyrelsen på mail til eller på telefon til fuldmægtig Andreas Benediktson (41 93 25 32 ) eller specialkonsulent Martin Sandø (41 93 24 90).

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgerne fra første ansøgningsrunde kan forvente svar på ansøgningen primo november 2017.

 

 

Sidst opdateret 13/10 2017