Forskning på handicapområdet

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium udmøntede i 2012 satspuljemidler til forskning på handicapområdet. 2 ud af 3 ph.d.'er er nu færdige: én om måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser og én om roller og forståelser af deltagelse ift. mennesker med udviklingshæmning.

Måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser (Diverse disabilities. Measuring quality of life and participation)

Af Louise Norman Jespersen (2018).

Rapporten omhandler udviklingen af et måleredskab (EQOL) til måling af livskvalitet og deltagelse blandt borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Formålet med at udvikle og afprøve EQOL har været:

  • At identificere aspekter af livskvalitet og deltagelse, der opleves som vigtige på tværs af funktionsnedsættelser.
  • Undersøge sammenhængen mellem sociale relationer, social deltagelse og livskvalitet på tværs af funktionsnedsættelser.
  • Udvikle domæner, empiriske indikatorer og items til måling af livskvalitet hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. 
  • Præsentere og diskutere udviklingen af det elektroniske livskvalitets måleredskab (EQOL) og at undersøge dets indholdsvaliditet.
  • Gøre måleredskabet anvendeligt i praksis og teste indholdsvaliditeten gennem en pilottest af måleredskabet samt at konstruere en profil til måling, af livskvalitet og deltagelse på tværs af forskellige funktionsnedsættelser.

Rapporten konkluder, at EQOL-profilen inkluderer de aspekter, som opfattes som vigtigst for personer med funktionsnedsættelser.

De identificerede aspekter vurderes at være relevante i forhold til at udvikle målrettede indsatser og tilpasninger af omgivelserne, som har til formål at forbedre livskvaliteten og deltagelsen hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.

Ph.d.'en "Måling af livskvalitet blandt personer med funktionsnedsættelser" (Diverse disabilities. Measuring quality of life and participation) på DH's hjemmeside

Roller og forståelser af deltagelse. Et kvalitativt studie på botilbud for mennesker med mild til moderat grad af udviklingshæmning

Af Maria Røgeskov (2018).

Denne afhandling undersøger beboeres deltagelse på botilbud for mennesker med mild til moderat grad af udviklingshæmning. Afhandlingen består af 3 artikler, som belyser, hvordan beboeres muligheder for deltagelse udspiller sig i interaktion med pædagogisk personale på botilbud. Deltagelse er et fokuspunkt i dansk handicappolitik og i FN’s Handicapkonvention.

I afhandlingen tilgås deltagelse som en objektiv dimension, dvs. handlinger, som personer udfører i samspil med de sociale omgivelser, og som en subjektiv dimension, dvs. personers oplevelser af samhørighed og opfattelser af involvering i eget liv.

Afhandlingen bidrager primært med empirisk viden om, hvordan interaktioner, i samspil med funktionsnedsættelser, skaber deltagelse, med et særligt fokus på, hvordan både beboere og personale sammen er aktive medskabere af muligheder for deltagelse.

  • Artikel 1 belyser deltagelse som beboere og personalets forhandlinger af rollen som beslutningstager på beboermøder.
  • Artikel 2 undersøger deltagelse som fælles emotionelt begejstrende oplevelser mellem beboere og personale. 
  • Artikel 3 belyser deltagelse i form af beboeres og personalets præsentationer af klientskab. Der er et særligt fokus på, hvordan de præsenterer den opfattelse af beboere som værende ressourcefulde, som er beskrevet i botilbuddenes værdigrundlag.

Samlet set illustrerer afhandlingen, hvordan beboeres muligheder for deltagelse, udspiller sig i forhold til interaktionelle processer, der igen bliver formet af de institutionelle rammer, og i mødet mellem funktionsnedsættelsen og personalets støtte.

Afhandlingen viser også, at beboere og personale er aktive (re)producenter af muligheder og begrænsninger for deltagelse.

Ph.d.'en "Roller og forståelser af deltagelse. Et kvalitativt studie på botilbud for mennesker med mild til moderat grad af udviklingshæmning" på VIVE's hjemmeside

Sidst opdateret 19/03 2019