Feedback Informed Treatment (FIT)

Målgruppe

Redskaberne i FIT er målrettet dels børn 6 – 12 år og dels unge/voksne. FIT anvendes indenfor eksempelvis familiebehandling, individuel behandling, misbrugsbehandling og i det psykiatriske behandlingssystem. I Danmark anvendes metoden i forhold til forskellige målgrupper, herunder mennesker med psykiske lidelser på botilbud, familier med børn, anbragte unge med udviklingsforstyrrelser og mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Metode

FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der omfatter en stor grad af borgerinddragelse. Den fagprofessionelle og borgeren tager i forbindelse med hvert møde udgangspunkt i skemaerne, hvor de taler sammen om borgerens oplevelse af effekten af indsatsen/tilbuddet, samt borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle. Både indsatsen og samarbejdet bliver således evalueret. Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb.

Implementering

I dansk sammenhæng er FIT implementeret en række steder, fx i misbrugsbehandlingen i Helsingør Kommune, unge-indsatsen i Gladsaxe Kommune, familiebehandlingen i Holstebro Kommune og i bo-støttearbejdet i Københavns Kommune. Derudover afprøves metoden i projekt ”Forebyggelse af magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud” i regi af Socialstyrelsen, hvor der er udarbejdet et implementeringsmateriale. 

Projektbeskrivelse: Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Derudover er der internationalt udviklet implementeringsredskaber, herunder The Feedback Readiness Index and Fidelity Measure, FRIFM, som er et tjeklisteværktøj, der anvendes til at kvalitetssikre implementeringsarbejdet.

Effekt

Det er dokumenteret, at effekten af indsatsen øges gennem systematisk feedback fra borger til fagprofessionel. Effekten er påvist i forhold til flere målgrupper (primært i psykoterapeutisk regi), herunder unge og par både i hospitals- og distriktspsykiatri samt i forhold til mennesker med diagnoser indenfor det depressive spektrum. Effekten har vist sig både i form af færre indlæggelser og kortere indlæggelsestider. Samtidig blev antallet af borgere, som afsluttede indsatsen før tid, halveret.

Økonomi

Der er udarbejdet en omkostningsanalyse af implementeringen af FIT i familiebehandlingen i Holstebro Kommune:

Omkostningsanalyse af implementeringen af FIT i Holstebro

Sidst opdateret 18/05 2015