Uddannelse til PMTO-gruppeleder

Nyt gruppelederuddannelsesforløb for PMTO-terapeuter starter i oktober 2015.

Uddannelsens form og indhold

Uddannelsen strækker sig over ca. tre måneder og afsluttes med certificering. Undervisningen foregår som eksternat i form af to workshops  af tre dages varighed og ligner i sin form undervisningen på PMTO-uddannelsen.

Der fokuseres på ligheder og forskelle imellem PMTO som individuel indsats og arbejdet med en gruppe af forældre. Der undervises i, hvordan man som gruppeleder skaber et trygt læringsmiljø for deltagerne, ligesom der undervises i gruppeprocesser generelt. Du kan læse mere om uddannelsesform og indhold til følgende beskrivelse: 

Beskrivelse af uddannelsen til PMTO-gruppeleder (pdf)

Dato for næste uddannelsesforløb for gruppeledere følger.

De 14 sessioner i gruppeformatet gennemgås med udgangspunkt i "PMTO-gruppehåndbogen". Undervisningen tager udgangspunkt i, at underviserne modellerer, hvordan de enkelte elementer i sessionerne kan gennemføres. Der er løbende øvelser, hvor deltagerne selv afprøver programmets elementer.

Der veksles imellem oplæg, diskussioner og øvelser, og det forudsættes, at deltagerne er parate til at indgå aktivt i undervisningen, herunder at vise eksempler på eget arbejde via filmklip og i arbejdet med konkrete øvelser, som er en meget væsentlig del af uddannelsen.

De enkelte teams viser filmklip fra egne sessioner på de to workshops.

Fold alle teksterne ud eller ind

Vigtig viden om uddannelsen

Vejledning indgår i uddannelsen

Deltagerne på gruppelederuddannelsen organiseres optimalt i teams med terapeuter fra samme organisation. Derfor anbefales det, at man planlægger uddannelse af minimum 3 terapeuter fra hver kommune/organisation. Kommunen/organisationen kan dog godt vælge at sende to terapeuter til uddannelsen i første omgang.

De enkelte teams modtager vejledning på uddannelsen. Der gives vejledning i alt 7 gange. Vejledningen tager udgangspunkt i optagelser indsendt af det enkelte team. Teamet skal på forhånd have identificeret vejledningspunkter, hvor de ønsker vejleders særlige opmærksomhed. Vejledningen foregår som videomøder over Skype.

Behandlingsarbejde indgår i uddannelsen

Det er en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at den enkelte deltager gennemfører et PMTO-gruppeforløb i et team bestående af enten terapeuter under uddannelse eller en anden, allerede uddannet, PMTO-gruppeleder.

Gruppen skal sammensættes ud fra målgruppen i PMTO-gruppeformatet og bestå af forældre til 6-8 børn. Forældregruppen skal i alt gennemføre 14 behandlingssessioner. Dette gruppeforløb skal være planlagt på forhånd med visitering af forældre, indledende samtaler, indhentning af samtykker og diverse praktiske arrangementer omkring gruppeforløbet. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisningen, at gruppeforløbet er påbegyndt samtidig med den første workshop, da uddannelsesforløbet er bygget op omkring teamets sideløbende gruppeforløb.

Pris

Aktuel pris vil være 16.530,00 + moms pr. uddannelsesforløb. Heri er medtaget undervisning, forplejning, adgang til download af materialer, certificering og anvendelse af dataregistreringssystemer under uddannelsen. Du kan læse mere om pris under afsnittet om priser og økonomi.

Priser og økonomi for PMTO

Optagelseskriterier

Uddannelsen kan søges af certificerede PMTO-terapeuter. Der vil i særlige tilfælde kunne optages PMTO-gruppeledere, som har gennemført uddannelsesforløbet, og som er indstillet til og i gang med certificeringsprocessen.

Certificering

Uddannelsen afsluttes med certificering. Certificering sker på baggrund af såvel underviseres som vejlederes vurdering. Mindst en af vejlederne vil være certificeret i FIMP (Fidelity of Implementation Rating System) og certificering sker ud fra FIMP retningslinjer med supplement for gruppeformatet. Der skal således ikke indsendes særskilt certificeringsmateriale.

Recertificeringen som PMTO-gruppeleder følger de almene certificeringsbestemmelser for PMTO-terapeuter, idet der ikke kræves et bestemt antal gennemførte gruppeforløb for at opretholde certificering.

Fravær

Deltagelse i undervisning og vejledning er obligatorisk og skal gennemføres med et fremmøde på minimum 80 %. Ved fravær påhviler det terapeuten selv at kontakte underviserne og sikre sig i videst muligt omfang at få adgang til materialer og øvrige informationer fra undervisningen.

Organisationens forpligtelser

Aftale om deltagelse i PMTO-gruppelederuddannelsen indgås imellem Socialstyrelsen eller dennes repræsentanter. Organisationen forpligter sig til at stille de praktiske forhold til gennemførelse af det gruppeforløb, som danner grundlag for deltagernes uddannelsesforløb, til rådighed. Organisationen skal ligeledes sørge for, at deltagerne på uddannelsen har tilstrækkelig tid til rådighed til at gennemføre såvel gruppeforløb som undervisning og vejledning.

I aftalen forpligter ansættelsesmyndigheden sig til at lade organisationen indgå i eventuelt forskningsarbejde som led i evidensbaseringen af PMTO programmet.

Sidst opdateret 16/02 2017