Teori og metode - Positiv Læring og Samspil

Teorierne bag Positiv Læring og Samspil (PALS) handler både om individuelle, familiemæssige og samfundsmæssige udgangspunkter. Metoden tager udgangspunkt i skolens PALS-team, som er kernen i skolens implementering af PALS.

Teorierne bag PALS

Der findes ikke ét teoriperspektiv, som alene kan rumme den store kompleksitet, der ligger i at udvikle skolers lærings- og udviklingsmiljøer. Der bør være perspektiver, der sikrer trivsel og kvalificeret faglig udvikling, og som samtidig medvirker til at forebygge adfærdsproblematikker.

PALS har derfor et multiteoretisk afsæt, hvilket ikke skal forveksles med en tilgang, der giver frit valg på alle hylder. Teorierne til baggrund for PALS handler både om individuelle, familiemæssige og samfundsmæssige udgangspunkter. Det drejer sig bl.a. om psykologiske teorier om, hvordan adfærd udvikler sig i et samspil med barnet og dets omgivelser, herunder et udviklingsøkologisk perspektiv, et perspektiv om social kontrol og tilknytning samt et læringsteoretisk perspektiv.

Overordnet bruges teorier, der understøtter en positiv ressourcefokuseret tilgang. I PALS handler det netop om, hvordan vi kan understøtte det, der virker, og hvad vi som voksne skal gøre anderledes for at få eleven til at lykkes - og her er der brugt elementer fra både positiv psykologi samt en neuropædagogisk ramme.

Nederst beskrives kort, hvordan nogle af perspektiverne har sammenhæng med metoderne i PALS-programmet.

Metoden bag PALS

Når skolen har valgt at gå i gang med implementering af PALS, etablerer skolen et PALS-team, som består af seks til otte personer fra skolens ledelse, skole- og SFO-personale, en forældrerepræsentant samt en fra PPR.

Et af teammedlemmerne bliver af ledelsen udpeget til tovholder og har en nøgleposition i forhold til PALS-arbejdet på skolen.

PALS-teamet udgør kernen og er drivkraften i skolens implementering af PALS. Det er fundamentet for, hvordan de skoleomfattende, forebyggende indsatser bliver tilrettelagt og udført.

Mødeorganisering og ressourcer

Det første år en skole arbejder med PALS, mødes PALS-teamet med vejlederen ti gange (af to timers varighed) i løbet af skoleåret. Ved dette møde underviser vejlederen teamet. Herefter er det teamets opgave at omsætte det lærte og fordele opgaver og ansvar på et efterfølgende møde, således at teamet er i stand til at undervise hele personalegruppen ved et møde.

Når dette møde er afviklet, mødes teamet igen for at samle op på personalemødet og planlægge den fremadrettede proces, inden vejlederen kommer på skolen igen. Skolen har altså pligt til at arbejde med PALS og holde gang i processen imellem PALS-teammøderne, hvor PALS-vejlederen uddanner teamet.

PALS-teamets opgaver er bl.a., at:

  • koordinere skolens udviklingsarbejde, så det involverer alle ansatte, elever og forældre
  • tilrettelægge, forstå og følge op på personalets opbygning af kompetencer
  • vurdere, beslutte, planlægge, iværksætte og evaluere indsatser på skole-, klasse- og individuelt niveau
  • varetage en vedvarende og overordnet implementerings- og udviklingsproces i skolen
  • understøtte personalets forståelse og praktiske arbejde med PALS i skolehverdagen
  • forberede, gennemføre og evaluere personalets læring.

Der tilknyttes en ekstern PALS-vejleder til at understøtte skolen i implementeringsarbejdet. Vejlederen har et tæt samarbejde med skolens ledelse og skolens tovholder. Vejlederens opgave er at være procesholder og sikre ”fidelity”, dvs. være garant for at skolen er tro mod den opgave, det er at implementere PALS, så PALS bliver virksomt på skolen. Vejlederens tilknytning til skolen mindskes år efter år, idet målet er, at skolen selv kan vedligeholde de tilførte kompetencer, så den nye praksis opretholdes.

Igennem processen omsættes det teoretiske stof til handlingsrettede indsatser ved at tage udgangspunkt i relevante hverdagssituationer. Refleksion over egen praksis og brainstorming kan føre til alternative handlingsstrategier og mere hensigtsmæssige færdigheder. De ansattes egne forslag og ideer bidrager til forandringsprocessen på den enkelte skole. Øvelser gennem rollespil giver muligheder for at prøve ideerne og forslagene i praksis og er en god hjælp til at komme fra ord til handling.

Fold alle teksterne ud eller ind

Det udviklingsøkologiske perspektiv

Her er der taget udgangspunkt i Bronfenbrenners udviklingsøkologi, der beskriver børns udvikling som en progressiv, gensidig tilpasning mellem børn i udvikling og et miljø i forandring. Denne model af barnets udvikling bruges i PALS til at sikre, at kvaliteten af de mikrosystemer, som barnet bevæger sig i, bliver kvalificeret. Det kan være samarbejdet mellem skole og hjem eller mellem skole og SFO, som giver mulighed for at formulere fælles forventninger til eleverne og for at samstemme undervisningen, hvilket kan forebygge misforståelser og konflikter.

Det læringsteoretiske perspektiv

Albert Banduras sociale læringsteori forklarer, hvordan børn lærer sig hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig adfærd, og hvordan denne vedligeholdes gennem de erfaringer, som de gør sig. Dette bruges i PALS til at blive opmærksom på, hvordan skolen kan undgå at være en opretholdende faktor for en elevs problematiske adfærd. Tilgangen bruges endvidere til at analysere, hvilken funktion denne problematiske adfærd kan have for eleven. Dette kan give et tydeligere billede af baggrunden for elevens reaktioner, så der kan tilrettelægges undervisning og aktiviteter, der giver eleven en mere hensigtsmæssig vej at gå.

Gerald Pattersons læringsteori for social interaktion

Gerald Pattersons læringsteori for social interaktion beskæftiger sig med individuelle forskelle i udviklingen af asocial adfærd. Hans forskning viser, at positiv opdragelsespraksis kan forebygge og mindske barnets asociale adfærd. Patterson mener, at positiv udvikling hos børn forudsætter et forudsigeligt miljø, hvor børn ved, hvornår de kan forvente positive eller negative reaktioner på deres handlinger. I PALS bruges dette som udgangspunkt for at skabe tydelige forventninger til alle elever og til at arbejde med et fælles afsæt i et værdiregelsæt.

Sidst opdateret 21/02 2017