Resultater og erfaringer af Positiv Læring og Samspil

I dag arbejder en del danske skoler med Positiv Læring og Samspil (PALS). Ny norsk effektundersøgelse og danske resultater viser, at PALS-skolerne er godt på vej i forandringen hen mod en mere positiv inkluderende skolekultur.

Skoleprogram forbedrer klassemiljøet

Resultater fra en stor PALS-undersøgelse i Norge viser, at PALS har en signifikant positiv effekt på problemadfærd, klassemiljø og inkludering i skolen. Undersøgelsen bygger på data fra mere end 1200 lærere og 7600 elever i en fireårig periode fordelt på 28 PALS-skoler og 20 kontrolskoler. Undersøgelsen viser, at PALS også har gode effekter, hvad angår inkludering af elever med høj grad af adfærdsvanskeligheder. Elevernes sociale adfærd påvirkes direkte af, hvordan lærere og andre voksne på skolen optræder, udtrykker forventninger, lærer fra sig og værdsætter sociale færdigheder. Effektundersøgelsen fastslår desuden, at en vellykket implementering af PALS giver positive resultater. Herudover, at ved de skoler som følger PALS-modellen efter forskrifterne, oplever lærerne i højere grad, at de kan mestre opgaven, samtidig med at deres følelse af at være udbrændt reduceres. Samlet set viser effektundersøgelsen, at PALS-modellen er effektiv i forhold til forebyggelse og reduktion af problemadfærd i skolen og til at fremme læringsmiljøet i klassen. Ligesom modellen også bidrager til en mere inkluderende skole.

Norsk PALS-undersøgelse.

Rapport fra SFI 2012

SFI udgav i 2012 rapporten: ”Positiv adfærd i læring og samspil – en evaluering af en skoleomfattende intervention”. Undersøgelsen, som ligger til baggrund for rapporten, blev foretaget på 11 skoler, som var gået i gang med at implementere PALS i 2008.

Lærerne bedre klædt på

Undersøgelsen viste, at de fleste ansatte oplevede, at der var sket en positiv udvikling, siden PALS kom til skolen. Godt fire ud af fem svarede i en spørgeskemaundersøgelse, at de var blevet bedre til at håndtere vanskelige elever, og at eleverne indbyrdes var begyndt at tage mere hensyn til hinanden nu, end før PALS blev indført på deres skole. 

Undersøgelsen bekræftede således, at PALS-skolerne var godt på vej i forandringen hen mod en mere positiv inkluderende skolekultur.

Rapporten havde også til hensigt at undersøge, hvilken virkning PALS havde på antallet af elever i specialklasser, på skolens afgangskarakterer og på omfanget af ulovligt fravær.

På ingen af disse områder var det muligt at fremskaffe sammenlignelige data, der kunne afgøre, om der er en signifikant forskel mellem almindelige skoler, LP-skoler eller PALS-skoler. Tallene viste, at de almindelige folkeskoler gennemsnitlig havde et større antal elever i specialklasser end de to øvrige skoletyper. Det var på baggrund af datamaterialet ikke muligt at afgøre, om der var signifikant forskel på LP- eller PALS-skoler.

For tidligt at måle den fulde effekt

Rapporten viste, at det på mange måder var for tidligt at vurdere virkningen af PALS. Nogle af de 11 skoler havde endnu ikke indført PALS fuldt ud, og der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at måle virkningen. Derfor påpegede forskerne, at det ikke var muligt at lave et egentligt effektstudie af PALS på daværende tidspunkt.

Sidst opdateret 22/03 2017