Opstart af Multisystemisk Terapi

I forbindelse med opstart af Multisystemisk Terapi (MST) er det vigtigt at være opmærksom på, at der er bestemte krav til MST-teamet, uddannelse, licens og kvalitetssikring.

Ved oprettelsen af et MST-team forpligter organisationen sig til, at de ansatte terapeuter og vejledere alene anvender deres tid på MST, og kan således ikke deltage i øvrige opgaver i organisationen, såsom bagvagter, støttekontaktordninger, projekter mv.

Et MST-team består af:

Teraputerne

Terapeuterne arbejder med metoden på fuld tid og kan ikke arbejde med andre opgaver, såsom støttekontaktfunktioner, projektledelse, bagvagt for andre interventioner mv.

Terapeuten skal have en relevant grunduddannelse (som f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, psykolog eller lignende) og modtager fem dages grunduddannelse i MST-metoden. Det er en fordel, men ikke et krav, at man har erfaring indenfor kognitiv terapi og eller systemisk terapi i familiebehandling.

Hver af terapeuterne arbejder som regel med en sagsmængde på tre til fire familier i gennemsnit ad gangen og ca. otte til ti sager om året.

Vejlederen

Vejlederen er teamets faglige leder og må gerne varetage den daglige ledelsesfunktion for teamet i øvrigt. Vejlederen har i høj grad en kvalitetssikrings- og ambassadørfunktion i forhold til behandlingsmodellen. Vejlederen yder ugentlig sagssupervision på alle sager og til hele teamet, hvilket sikrer, at centrale behandlingsprincipper overholdes, og at nøgledata for behandlingsarbejdet er i overensstemmelse med fastsatte måltal. I begrænset omfang kan vejlederen arbejde som terapeut, eksempelvis når sagstilgangen til teamet i kortere perioder er for omfattende, i forbindelse med ferie etc.

Ekstern konsulent

Behandlingsteamet støttes i sit arbejde af en ekstern konsulent med særlig ekspertise i MST. Støtten leveres via ugentlige telefonkonsultationer om samtlige sager i teamet og løbende ad hoc- support. Dette suppleres med kvartalsvise booster seminarer af en til todages varighed, hvor de udfordringer, teamet møder i sit arbejde med MST, bearbejdes, og kliniske færdigheder trænes.

Fold alle teksterne ud eller ind

Uddannelse /Licens

For at kunne arbejde som MST terapeut, skal man udover at være ansat i en organisation, der driver et MST-team, gennemgå en grunduddannelse, modtage ugentlige supervision og konsultation samt deltage i kvartalsvise boosterseminarer. Det er således ikke den enkelte terapeut/vejleder, der opnår licens, men organisationen, der driver teamet. Som en del af MST uddannelsen udarbejdes der individuelle udviklingsplaner for såvel terapeuter som vejledere.

Grunduddannelsen er et intensivt 5 dages kursus, hvor der bl.a. arbejdes med de 9 hovedprincipper i MST metoden, rollespil, den teoretiske basis for arbejdet mv. Herefter påbegynder vedkommende sit behandlingsarbejde med to sager i starten og fuld sagsmængde på op til ca.4 familier efter et år. MST terapeuten får ugentlig sagssupervision hos sin vejleder suppleret af ligeledes ugentlig konsultation ved en ekstern konsulent.

Uddannelsen foretages af en uddannelsesorganisation, som har erhvervet status, som uddanner ved MST Services i Charleston, USA – udvikleren af MST. Uddannelsesorganisationen har typisk mange års erfaring i arbejdet med MST og har erhvervet Netværkspartner status samt opnået licens til at udføre MST.

Kvalitetssikring

En MST-behandling dokumenteres løbende for at sikre, at den behandling terapeuter og vejleder udfører, rent faktisk er multisystemisk terapi. Derudover giver dokumentationen også viden om behandlingens resultater. Det betyder, at behandlingen hele tiden justeres, så terapeuternes og vejledernes indsats overfor de unge bliver bedre.

Ud over kvalitetssikringen af selve metoden udfylder terapeuter eller vejledere skriftlige spørgeskemaer ved indskrivning og udskrivning af den unge. De langsigtede effekter af behandlingen undersøges gennem interviews med familierne 6, 12 og 18 måneder efter, behandlingen er slut.

Dataindsamlingen er et afgørende element i kvalitetssikringen og dokumentationen af MST. Vedligeholdelse og opdatering af dataindsamlingssystemet og databasen kræver koordination af mange mennesker og procedurer. I arbejdet med MST indsamles tre typer af data:

  • TAM-R, SAM og CAM (terapeuters, vejlederes og konsulenters efterlevelse af MST principperne
  • Outcome (den endelige virkning af MST)
  • Indskrivningsskemaer og udskrivningsskemaer.

TAM-R og outcome indsamles af MST interviewere, mens SAM og CAM indtastes af terapeuter og vejleder. Der er udarbejdet en kvalitetssikringshåndbog, som udførligt beskriver standarder for dataindsamling, retningslinjer mv. Dataindsamlingen foregår via MST datasite ”Enhanced Website” - en datasite, som stilles til rådighed af MST Services.

Sidst opdateret 23/02 2017