Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > FAQ > FAQ: Udsatte voksne

FAQ: Udsatte voksne

Vi bringer nedenfor et lille udvalg af spørgsmål og svar om coronavirus i relation til området om udsatte voksne.

Der henvises desuden til Social- og Ældreministeriet, der har en fyldig FAQ om håndteringen af covid-19 i relation til flere målgrupper på socialområdet.

Se ministeriets FAQ om coronavirus

Fold alle teksterne ud eller ind

Dagtilbud for voksne spørger til konkrete retningslinjer for håndtering af besøgende, der ikke forstår at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Den enkelte kommune har et lokalt nedsat hygiejneråd, som kan hjælpe med at omsætte sundhedsmyndighedernes retningslinjer i praksis.

Læs eventuelt mere i Sundhedsstyrelsens vejledning:

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Hvornår skal personalet på fx et botilbud bruge mundbind?

Personale, pårørende og øvrige besøgende skal anvende mundbind eller visir på sociale tilbud, hvor der er borgere, beboere eller brugere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. Det vil være den lokale ledelse, som skal tage stilling til, om tilbuddet er omfattet på baggrund af en vurdering af, om der er borgere, beboere eller brugere, som er i øget risiko. Er dette tilfældet, skal ledelsen træffe beslutning om at indføre krav om anvendelse af mundbind eller visir.

En borger på et paragraf § 110-boformer (forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater) spørger til retningslinjer for at få besøg af sine børn?

Bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på socialområdet er som følge af overgangsordningen i den nye epidemilov ophævet pr. 15. april 2021. Reglerne i bekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om de generelle besøgsrestriktioner i hovedparten af kommunerne, er i stedet erstattet med den nye ordning efter epidemiloven. Dette betyder bl.a. også, at ledelsen på et socialt tilbud ikke længere har mulighed for selv at beslutte at indføre midlertidige lokale besøgsrestriktioner på tilbuddet.

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af bl.a. anbringelsessteder, botilbud og lign. og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune. Det er således Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være besøgsrestriktioner på sociale tilbud.

Spørgsmål om besøgsrestriktioner på sociale tilbud kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsens kontaktoplysninger kan ses her: https://stps.dk/da/kontakt/.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/paabud-ifm-covid-19/.

Skal man teste personer, der flytter ind på institutioner med sårbare grupper fx herberger og bosteder?

Hvor der er et særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at teste personer der flytter ind på institutioner med sårbare grupper. Anbefalingen vedrører situationer, hvor det kan lade sig gøre i praksis – det vil sige typisk ved planlagte flytninger. Hvis personen, der testes, ikke har tegn på sygdom er isolation i den mellemliggende periode ikke nødvendigt. Testning bør desuden være baseret på frivillighed, og test eller svartid skal ikke være en hindring for brug af tilbuddet. Personen kan derfor benytte tilbuddet, mens der ventes på testsvar.

Læs mere om håndtering af smitte og test i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet

Læs også Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Hvor kan hjemløse, der ikke har plads på et herberg, få hjælp?

Det er kommunernes ansvar at sikre den fornødne kapacitet til de hjemløse, der ikke allerede befinder sig på et herberg, i form af både nødovernatning og de nødvendige tilbud i dag- og aftentimerne. Kommunerne kan oprette nødovernatning til udsatte, hjemløse borgere, der ikke har andre steder at opholde sig, efter servicelovens § 110. Nye pladser forudsætter godkendelse fra socialtilsynene, men grundet den ekstraordinære situation opfordres kommunerne til at tage kontakt til det relevante socialtilsyn med henblik på hurtig ibrugtagning.

Hjemløse, der er på gaden, opfordres til at tage kontakt til kommunen og søge information hos åbne tilbud. Desuden kan man via de største kommuners hjemmeside få information om tilbud. Her skal der desuden være en særlig opmærksomhed på forøget smitterisiko, når mange er forsamlet, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges.

Kan en borger afvises på uvisiterede tilbud, hvis der er mistanke om smitte?

Borgeren kan ikke afvises som følge af symptomer på COVID-19. Møder en borger op på fx et herberg eller i et behandlingstilbud og har symptomer på smitte, skal der tages kontakt til egen læge eller til lægevagten, som vurderer behovet for behandling eller karantæne.

Hvordan skal et socialt tilbud forholde sig til forsamlingsforbuddet?

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Varmestuer, væresteder, nødherberger o. lign, hvor samfundets mest udsatte kan komme ind og få kaffe, opholde sig og evt. overnatte er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, da sådan aktivitet ikke har karakter af et arrangement. Der er tale om tilbud, der svarer til tilbud oprettet i henhold til bestemmelser i serviceloven, og de indgår i den samlede kapacitet på området.

Sidst opdateret 20/08 2021