Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > FAQ > FAQ: Børn og unge

FAQ børn- og ungeområdet

Vi bringer nedenfor et lille udvalg af spørgsmål og svar om coronavirus i relation til børn- og ungeområdet.

Der henvises desuden til Social- og Ældreministeriet, der har en fyldig FAQ om håndteringen af covid-19 i relation til flere målgrupper på socialområdet.

Se ministeriets FAQ om coronavirus

Fold alle teksterne ud eller ind

Sagsbehandler spørger, hvordan man skal forstå reglerne om besøg og samvær?

Udgangspunktet er, at anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk. Det gælder også i den aktuelle situation med COVID-19.

Det følger af serviceloven, at barnets handlekommune efter en konkret vurdering i den enkelte sag kan træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår herfor.

I kommunens vurdering af omfanget af og vilkårene for samværet kan der tages højde for oplysninger om samværspersonens helbredsmæssige tilstand, herunder oplysninger om, hvorvidt vedkommende eller personer i husstanden har symptomer på at være smittet med COVID-19 samt den adfærd, som samværspersonen må forventes at udvise under samværet, herunder særligt overholdelse af de sundhedsmæssige forholdsregler fra sundhedsmyndighederne for at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19.

Når der er tale om besøg af venner til barnet eller den unges hverdagsliv, og samværet ikke er nærmere reguleret af kommunen, er det ledelsen fra anbringelsesstedet, der kan beslutte omfanget af besøg med hensyn til forebyggelse af smittespredning.

Opholdssted spørger, om socialrådgiver i forbindelse med et tilsynsbesøg må aflægge et barn besøg indendørs?

Kommunerne skal fortsat føre personrettet tilsyn med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Tilsynsbesøg skal gennemføres på anbringelsesstedet og så vidt muligt uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, jf. gældende lovgivning. Det er anbringelsesstedet, herunder institutioner, opholdssteder eller plejefamilier, der har ansvaret for at sikre, at rammerne for tilsynet følger de generelle anvisninger for minimering af smitterisiko.

Forinden tilsynsbesøget anbefales det, at myndigheden tager kontakt til anbringelsesstedet, så besøget kan tilrettelægges ud fra retningslinjerne.

Et botilbud for unge spørger om de må holde fest?

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet. Hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Hvad skal personale eller plejefamilie gøre, hvis et anbragt barn smittes?

Der er ikke krav om karantæne til smittede, men det er vigtigt at holde afstand til andre på anbringelsesstedet, sikre god hygiejne og undgå kontakt med andre uden for anbringelsesstedet.

Hvis barnet eller den unge får problemer med vejrtrækningen, symptomerne forværres eller varer ved over flere dage skal barnets egen læge, lægevagten eller akuttelefonen kontaktes.
Det vigtigste element i forebyggelse af smitte er at isolere personer med symptomer. Selvisolationen kan ophæves 48 timer efter, at man er fri for symptomer.

For at mindske smitte med ny coronavirus skal der foretages smitteopsporing. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om nære kontakter samt retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, der beskriver test for dem, som ikke er nære kontakter. 

Ved tæt kontakt med barnet skal personalet anvende værnemidler som beskrevet i Statens Serum Instituts Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren.

Sidst opdateret 20/08 2021