Værktøjer

Værktøjer til udredning og handleplan, en metodehåndbog og et huskeredskab kan anvendes til sagsbehandling på børnehandikapområdet.

Værktøjer til udredning og handleplan

Både udredningsværktøjet og handleplansværktøjet kan anvendes bredt på forskellige sagstyper. For eksempel som udredning i forbindelse med ansøgninger om handicapkompenserende ydelser, i sager med børn eller unge med behov for særlig støtte eller i sager om hjemmetræning og særlige dagtilbud. Værktøjerne dækker de dele af sagsbehandlingsprocessen, der omhandler sagsoplysning, sagsvurdering og opfølgning samt eventuel dokumentation af effekter af indsatsen for barnet.

Værktøjerne bygger på systematikken i Integrated Children’s System (ICS) og dermed på et fokus på funktionsevne og ressourcer hos barnet eller den unge fremfor på diagnoser og begrænsninger. For at inkludere det handicapfaglige fokus er ICS tilgangen suppleret med begreber og inspiration fra WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand hos børn og unge (ICF-CY) og Voksenudredningsmetoden (VUM).

Skemaer til udredning og handleplan

Værktøjer til udredning og handleplan findes i to versioner. En version med makroer til Word 2010 og en version uden makroer, som kan anvendes og gemmes i ældre Word-versioner. Hvis det er muligt at anvende versioner med makroer anbefales dette, da disse versioner af skemaerne automatisk overfører oplysninger, som går igen flere steder i skemaerne. Således overføres oplysninger indtastet ét sted i skemaerne til de tilsvarende felter i resten af skemaet.

NB! Når du åbner skemaerne med makroer kan det forekomme, at makroerne er deaktiveret. Du skal derfor selv aktivere indholdet når filen åbnes.

Inspirationshæfte

Der er udviklet et inspirationshæfte, der kan anvendes som inspiration og bistand til formuleringen af gode mål. Hæftet indeholder en række eksempler på konkrete mål med udgangspunkt i barnets eller den unges udækkede behov og ressourcer. Eksemplerne er udviklet i forbindelse med værktøjerne til udredning og handleplan, der er blevet udviklet af Socialstyrelsen særligt til børnehandicap-området.

Metodehåndbogen

Metodehåndbogen indeholder en udførlig vejledning til anvendelsen af de to værktøjer og kan læses ud i ét som en indføring i værktøjerne eller anvendes som opslagsværk i hverdagen.

I metodehåndbogen gennemgås systematikken og opbygningen i værktøjerne til udredning og handleplan i detaljer. Derudover introduceres baggrunden for og tankerne bag udviklingen af værktøjerne. Endelig bliver en række dialog- og hjælperedskaber beskrevet, som kan hjælpe med og understøtte brugen af værktøjerne.

Kvalitetssikringsredskabet er udviklet til at understøtte en løbende opfølgning på anvendelsen af værktøjerne til udredning, handleplan og opfølgning på børnehandicapområdet og i forlængelse heraf, på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Ofte stillede spørgsmål til værktøjerne

Her kan du finde de ofte stillede spørgsmål til værktøjerne til udredning og handleplan på børnehandicapområdet og svar på disse spørgsmål.

Huskeredskab

Huskeredskabet er en oversigt over dimensioner og undertemaer, som kan anvendes både til inspiration i arbejdet med udredningen af barnet eller den unges behov og til at afdække områder, det er relevant at opstille mål for i handleplanen.

Den ene side af redskabet indeholder en enkel oversigt over udredningens og handleplanens dimensioner og de undertemaer, der er tilknyttet hver dimension. Den anden side indeholder en række områder under hver dimension og undertema, som det kan være relevant at afdække hos et barn eller ung med funktionsnedsættelse.

Oversigten kan printes ud og anvendes som skrivebordsunderlag eller tages med til samtaler med familien.

Sidst opdateret 16/04 2015