Indsatser i En hel familie

Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekurser og -netværk er indsatser, der er blevet afprøvet med god effekt i En hel familie.

TryghedsCirklen 2

En hel familie har arbejdet med forskellige indsatser i projektforløbet. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Forældrekurser og -netværk

Et forældrekursusforløb strækker sig over 6-7 måneder med 4 undervisningsgange og minimum 4 netværksmøder.

Kurset er bygget op om 3 faste temaer:

  • Familieliv
  • Systemet
  • Netværk.

Der kan suppleres med flere valgfrie temaer. Forløbet indeholder også undervisning og aktiviteter for søskende med en passende alder og bedsteforældre.

Manual til afholdelse af forældrekursus og -netværk

Partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerorganisationer

Implementering af forældrekurser -og netværk

I forhold til rollefordelingen i partnerskabet kan kommunen typisk sørge for at formidle tilbuddet til familierne, levere oplægsholdere, dele kursusledelsen med mere.

Brugerorganisationen kan typisk være bindeled mellem familierne og kommunen, bidrage med specialiseret og erfaringsbaseret viden, levere adgang til netværk og stille med frivillige.

Kursusmodellen og modellen for partnerskabet, som er beskrevet i de 2 manualer, er afprøvet 3 steder i landet: Randers, Aarhus og Aabenraa, over en 3-årig periode.

Virkning af forældrekurser -og netværk

Forældrene melder positivt tilbage. De oplever at få et netværk med andre forældre i en lignende situation, ligesom de oplever at få redskaber til at håndtere hverdagen. 

I juni 2018 udkommer en evaluering af alle indsatserne under En hel familie, udarbejdet af VIVE.

Kontakt i Socialstyrelsen

Helle Nyhuus,

Stepping Stones

Stepping Stones er en evidens- og manualbaseret metode, hvor træneren samarbejder med forældrene, i grupper eller individuelt. 

Målet med Stepping Stones er at skabe positivt forældreskab. Forskellige færdigheder og redskaber kan hjælpe forældrene til at mestre hverdagen bedre, mindske konflikter og få gladere børn. 

Implementering af Stepping Stones i Danmark

Stepping Stones er i 2018 implementeret i 5 kommuner: Aalborg, Herning, Hillerød, Kalundborg og København. 

Implementering forudsætter, at praktikere med erfaring med målgruppen deltager i Stepping Stones-uddannelsen, der bliver leveret af den australske organisation Triple P International.

Virkning af Stepping Stones

Undersøgelser fra udlandet viser, at både forældre og børn får det bedre (børn er fx mindre udadreagerende, og forældre mestrer hverdagen bedre), når forældrene har deltaget i Stepping Stones. Danske forældre har også givet positive tilbagemeldinger, efter at de har deltaget.

I juni 2018 udkommer en evaluering af alle indsatserne under En hel familie, udarbejdet af VIVE.

Kontakt i Socialstyrelsen

Sine Jongdahl Kolind Møller,

Terapeutisk bistand

Terapeutisk bistand er et 15-20 timers særligt tilrettelagt terapeutisk forløb med et forebyggende sigte til forældre, hvis barn fornylig er blevet udredt med en funktionsnedsættelse. Et forløb med terapeutisk bistand foregår individuelt eller i grupper, og er et supplement til eksisterende indsatser under serviceloven og sundhedsloven. 

Formålet er at yde støtte til forældrene, før problemerne i familien vokser sig større, og at de oplever at få styrket handlekompetence, og at de kan mestre hverdagen.

Implementering af terapeutisk bistand

5 kommuner har afprøvet terapeutiske forløb: Horsens, Randers, Greve, Middelfart og Københavns Kommune. Den enkelte kommune har udviklet et koncept for terapeutisk bistand i kommunen. 

Nogle af kommunerne har valgt at tilbyde kurser i PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), som er et kursus for forældre i par.

Virkning af terapeutisk bistand

Kommunerne oplever, at forældrene er tilfredse med forløbene, og at familiernes generelle trivsel øges. Terapeutisk bistand bliver af kommunerne omtalt som et vigtigt bidrag til de eksisterende indsatser. 

I juni 2018 udkommer en evaluering af alle indsatserne under En hel familie, udarbejdet af VIVE.

Kontakt i Socialstyrelsen

Helle Nyhuus,

Sidst opdateret 15/05 2018