Gå til indhold

Projekter og initiativer

Screening af indsatser med fokus på integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet

Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 11/02 2022

Integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet kan understøtte den tidlige opsporing af børn og unges mistrivsel og en efterfølgende rettidig indsats. I initiativet screenes der for lovende indsatser, viden og erfaringer med dette.

Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Alle projekter og initiativer, Forebyggelse og tidlig indsats, Dokumenterede metoder børn og unge | 16/02 2022

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med 4-5 kommuner en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Styrket inklusion af elever med udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd

Dokumenterede metoder børn og unge | 14/07 2022

Socialstyrelsen skal sammen med 4-5 kommuner udvikle en indsatsmodel, der kan styrke inklusionen af elever med udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd i det almene skolemiljø. Indsatsen vil bestå af to spor: støtteforløb til skoleklasser og grupperådgivningsforløb til forældre.

Forløb: Unge med komplekse problemer

Dokumenterede metoder børn og unge, Kriminalitet | 22/02 2022

Projektet skal udvikle en model for intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd, der kan indgå i strukturerede gruppeforløb med intensiv støtte.

Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge | 21/06 2022

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra efteråret 2022.

Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Dokumenterede metoder børn og unge | 10/07 2019

Projektet består i at udvikle en model, som skal bidrage til et løft af anbragte børn og unges generelle trivsel, sociale relationer og faglige niveau i grundskolen og dermed sikre, at de får den bedst mulige oplevelse og udbytte af deres skolegang.

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 12/12 2019

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Styrket familiebehandling i udsatte familier

Dokumenterede metoder børn og unge | 21/10 2020

Projektet skal gennem en 4-årig periode udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn skal anbringes. Målet med indsatsen er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne enten i hjemmet eller ved et døgnophold og derved så vidt muligt undgå, at barnet anbringes.

Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Dokumenterede metoder børn og unge | 21/10 2020

Projektet består i at udvikle en indsats, som skal støtte forældre til anbragte børn og unge. Målet med indsatsen er, at både forældre og barn oplever en øget ro og stabilitet i deres samvær og kontakt, og at barnet derfor også oplever en forbedret trivsel. Indsatsen skal ligeledes bidrage til at forbedre samarbejdet mellem forældre, anbringelsessted og kommune.

Styrket match af barn og anbringelsessted

Dokumenterede metoder børn og unge | 26/02 2021

Socialstyrelsen samarbejder med fire kommuner om at udvikle en model, der kan understøtte kommunernes arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Inddragelse af både barn og forældre udgør helt centrale elementer i modellen.

Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

Dokumenterede metoder børn og unge | 12/12 2019

Socialstyrelsen indgår i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt fire partnerskabskommuner om at udvikle en styrket og helhedsorienteret kommunal tilgang over for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Sjældne handicap, Stammen og løbsk tale, Synshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge | 04/01 2021

Projektet skal udvikle en model for en indsats, der kan støtte unge med handicap i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Modellen vil have fokus på både strukturelle, sociale og personlige forhold.

Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD, Autisme, Dokumenterede metoder børn og unge | 08/01 2021

Udvikling og modning af et dansk mestringsprogram til 8-14 årige børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser med tilhørende vidensforløb for de voksne omkring barnet.

Sidst opdateret 04/05 2015