Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.47.10 Friv. social arb. PUF

Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Ansøgningspuljen forventes at blive udmøntet ultimo juni/primo juli 2021. 

Hvis man allerede har søgt ansøgningspuljen og modtaget kvittering herfor - og ikke ønsker at ændre i ansøgningen – skal man ikke foretage sig yderligere.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at indsende en ansøgning inden for den nye frist eller at ændre i en allerede indsendt ansøgning. Ved ændring af eksisterende ansøgning, bedes journalnummer fra kvittering oplyses i emnefeltet. 

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her.

Ansøgningsfrist

NY ansøgningsfrist den 25. juni 2021 kl. 12.00. 

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger, og andre initiativer, herunder frivilligcentre, grupper eller enkeltpersoner,  der arbejder for at styrke den frivillige ulønnede indsats til fordel for borgere, der er socialt truede eller i en svær livssituation.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker, der er socialt truet eller i en svær livssituation. 

Projektperiode

1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til projekter eller indsatser, der fremmer frivilligt socialt arbejde.   

Ansøgere kan søge om støtte inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 45,7 mio. kr. til fordeling i 2021.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.71.47.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der kan ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 09/07 2021