Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.36.10.Kompetenceudvikling

Ansøgningspuljen til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kompetenceudvikling og derigennem højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder.

Ansøgningspuljen er den 11-11-2022 lukket for indsendelse af ansøgninger, da det samlede ansøgte beløb overskrider beløbet til fordeling.
Ansøgningspuljens genåbnes, såfremt der efter sagsbehandlingen fortsat er midler til fordeling.

Ansøgningsfrist

Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

Løbende udmøntning efter først til mølle-princippet indebærer, at de ansøgninger der modtages først i ansøgningsperioden også vil blive sagsbehandlet først, indtil der ikke er flere midler til fordeling.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kompetenceudvikling og derigennem højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder.

Ansøger skal sende én eller flere medarbejdere på efter- og videreuddannelse. Uddannelserne der kan søges til er:
- Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (EUV1)
- Meritpædagoguddannelsen
- Moduler på - eller hele akademiuddannelsen i socialpædagogik
- Moduler på - eller hele den sociale diplomuddannelse.
- Moduler på – eller hele den pædagogiske diplomuddannelse

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er døgninstitutioner og opholdssteder. Ansøgerkredsen omfatter både offentlige og private døgninstitutioner og opholdssteder. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere med primært pædagogiske arbejdsopgaver ansat på opholdssteder og døgninstitutioner godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og 7.

Medarbejdere skal have minimum to års pædagogisk erfaring, idet der er tale om uddannelser, hvor der gives merit for ens erhvervserfaring.

Institutionerne opfordres til at prioritere medarbejdere uden pædagogisk uddannelse først.

Projektperiode

Midlerne anvendes i perioden 01-01-2023 til 31-12-2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne skal anvendes til at afhjælpe institutionens udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere på én af de fem nævnte uddannelser.  

Hver ansøger kan maksimalt ansøge om et samlet beløb på 450.000 kr.

Midler til fordeling

5,82 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.26.36.10. 

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar medio december 2022 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes i Excel-skabelonen og vedhæftes på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes på fanen "Projektets indhold" i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (udfyldes og vedhæftes på Tilskudsportalen)

Øvrigt materiale

Sidst opdateret 01/12 2022