Gå til indhold

Alle puljer

07.18.19.40 Lands friv.soc.org

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Læs mere

15.71.47.10 Friv. social arb. PUF

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Læs mere

15.26.02.20 Dok social praksis 2017

Formålet med ansøgningspuljen er, at kommuner kan søge om støtte til at kvalificere, metodebeskrive og dokumentere lovende praksis i den forebyggende indsatsvifte rettet mod to til fire forskellige målgrupper.

Læs mere

15.26.02.10 Tidl og foreb inds

Med ansøgningspuljen kan landets kommuner søge om økonomisk støtte til at investere i projekter, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Læs mere

15.26.17.10 Friv.org.julehjælp

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, som er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Læs mere

15.71.03.10 Friv.cent.grundfin

Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. Ansøgningspuljen er målrettet frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering. Frivilligcentre som allerede er optaget på finansloven med driftstilskud skal ikke ansøge.

Læs mere

07.18.19.50 Udlodning sær soc

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Læs mere

15.75.21.20 Nødovernatning

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve.

Læs mere

15.26.09.22 Sommerferiehjælp

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Læs mere

15.75.75.14 Udv. soc. udsatte

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.

Læs mere

15.64.07.10 Handicappulje

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Læs mere

15.71.06.10 Flere med i fælles

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, der har fokus på at realisere og forankre konkrete løsninger af lokale sociale problemer.

Læs mere

15.75.46.60 Social investering

Ansøgningspuljens formål er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats.

Læs mere

15.64.55.20 Forebyggelse

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Læs mere

15.25.04.10 Flere pædagog assist

Ansøgningspuljens formål er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Læs mere

15.25.04.30 Screening

Ansøgningspuljens formål er, at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet.

Læs mere

15.26.14.10 Udvikling af tilbu

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Læs mere

15.75.31.10 Mænd i krise

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv..

Læs mere

15.75.55.10 Soc. Investerings.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommunernes strategiske udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering.

Læs mere

15.75.46.10 Social inv hemløse

Formålet er at styrke kommunernes incitament til at investere i en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet ved at mindske kommunernes risiko og understøtte initialinvesteringer.

Læs mere

15.64.55.10 Koord. sagsbeh.

Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i mødet med de kommunale myndigheder.

Læs mere

15.75.12.40 Gråzoneprostitutio

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der tilbyder en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte til unge i alderen 15 til 30 år.

Læs mere

15.75.75.15 Udv.støtte sårbar,

Ansøgningspuljens formål er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge.

Læs mere

15.26.03.10 b og u fam misbrug

Ansøgningspuljens formål er, at sikre udbredelsen af gratis landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.

Læs mere

15.71.05.61 Partnersk inklusio

Formålet med puljen er at understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer, socialøkonomiske virksomheder og det private erhvervsliv i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

Læs mere

15.75.21.70 Unge u. eget tag

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge hjemløse eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats.

Læs mere

15.75.44.20 Efterværn og netv

Puljen har til formål at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienteret indsatser, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge, der har nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner.

Læs mere

15.75.21.50 FEAD EU-fond hjem

Ansøgningspuljens formål er, gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

Læs mere

15.75.30.10. økonomi gældsrådg

Ansøgningspuljens formål er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning, der hjælper socialt udsatte borgere med gældsproblemer og kan indebære udgående og forebyggende rådgivningstilbud til særligt udsatte målgrupper.

Læs mere

15.75.35.60 Overga peerstøt gr

Med ansøgningspuljen kan kommuner søge om støtte til at udvikle og afprøve en indsats med CTI – Critical Time Intervention, som metode i den kommunale forvaltning, hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i kombination med frivillig peer-støtte, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats.

Læs mere

15.75.14.10 Vold botilbud

Puljens formål er at forebygge og understøtte en bedre håndtering af voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem. Samtidig er formålet at skabe viden om effekten af den løsningsorienterede tilgang til voldsforebyggelse og kombinationen af Mestringsskemaet og Bröset Violence Checklist (BVC).

Læs mere

15.26.54.10 Anref - efterudd.

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Læs mere

15.75.15.80 Netværk til plejfa

Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.

Læs mere

15.26.15.60 Efterud inst.type

Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Læs mere

15.64.02.20 Klagepuljen

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Læs mere

15.75.29.10 Social støtte

Formålet med initiativet er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats (indsatsmodellen), der skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt.

Læs mere

15.74.16.10 Rådgivning unge

Formålet med initiativet er, at psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år får let adgang til at tale med voksne om de udfordringer, de unge oplever.

Læs mere

15.75.13.10 Borgerstyrede budg

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen.

Læs mere

15.26.22.10 Samtal tidl anb

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en institution, og som ønsker kontakten, støttes det første år efter anbringelsen gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.

Læs mere

15.64.52.20 anspulje resoc.ind

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller afsoner i fængsel.

Læs mere

15.71.05.30 Uddannelse, kurser

Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter. Formålet med Uddannelsespuljen er at støtte frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, afholdt i eget regi.

Læs mere

15.26.16.10 Model unge m misbr

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at udbrede tre behandlingsmodeller til unge med misbrug.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social inv i efterværn

Ansøgningspuljens formål er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social bostøttemetoder

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducerede økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social psykisk sårbar

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige indsatser og metoder, med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social ACT-indsats

Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

Læs mere

15.26.04.10 Udsatte sårbare bu mentalis

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.

Læs mere

15.26.04.10 Udsatte sårbare bu PPR

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats læringsmiljø

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats Målrettet

Ansøgningspuljens formål er at understøtte arbejdet med at forbedre forældrekompetencer hos forældre til anbragte børn og at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en eventuel tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats Familiebehandling

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes.

Læs mere

15.26.57.40 Komm sagsbeh uds b faglig

Formålet med puljen er, at inddrage kommunerne i afprøvningen og videreudviklingen af kerneelementer og redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Læs mere

15.26.57.40 Komm sagsbeh uds b Implementering

Ansøgningspuljens midler skal bruges til at støtte kommunerne i at implementere DUBU eller tilsvarende it-system. Implementeringsstøtten vil kunne bestå af forskellige elementer som beskrevet i vejledningen.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr kombin

Formålet med puljen er at implementere en gruppebaseret behandlingsmodel og en lav-intensiv efterbehandlingsmodel. Ved implementering af modellerne er formålet at de brugere, som deltager i projektet, reducerer deres stofmisbrug, og forbedrer deres sociale og psykiske tilstand.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr rum

Formålet med puljen er at få udviklet en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest socialt udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr SMART

Puljens formål er, at flere stofmisbrugere kan opretholde stoffrihed med den støtte, som oprettelsen af SMART Recovery selvhjælpsgrupper i Danmark, giver dem.

Læs mere

15.26.01.40 Fritidspas forebyg Implementering

Formålet med projektet er at udbrede anvendelsen af fritidspas til yderligere 10-15 kommuner. Midlerne skal bruges til aktiviteter, der kan støtte implementeringen af fritidspasordninger i kommuner, der ikke allerede har en sådan ordning.

Læs mere

15.26.01.40 Fritidspas forebyg Mentor

Formålet med puljen er primært at give økonomisk støtte til frikøb af medarbejdere i nuværende fritidspaskommuner, der ønsker at blive mentorkommune for nye fritidspaskommuner.

Læs mere

07.18.19.20 Udl. handicaporg

At yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social_autisme

Ansøgningspuljens formål er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til målgruppen baseret på aktuelt bedste viden.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social gruppebostøtte

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social dækning af initialomkostninger

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Læs mere

15.26.11.70 Samarb. døgn og pl

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr

Formålet med puljen er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og således fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper. Se uddybning i vejledningsmaterialet.

Læs mere

15.75.46.40 Housing First for unge

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed.

Læs mere

15.75.05.10. udbredelse af ambulante tilbud

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til etablering af nye og udbredelse af eksisterende specialiserede tilbud om ambulant rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer.

Læs mere

15.26.32.10. efterværn

Ansøgningspuljens formål er at styrke indsatsen for at forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge og mindske antallet af tidligere anbragte unge i hjemløshed.

Læs mere

15.75.07.10. Exitpakke

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution samt at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer.

Læs mere

15.26.19.20. Ungekrisecenter

Ansøgningspuljens formål er at støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter drevet af en eller flere private eller frivillige organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte ”fra gaden” for at få rådgivning og vejledning i trygge rammer.

Læs mere

15.11.40.10. nødpulje

Ny kompensationsperiode: Regeringen og Folketingets partier har med aftalen ”Et stærkt civilsamfund både under og efter COVID-19” besluttet at udvide perioden for aflyste arrangementer, der ydes kompensation til, således at der nu kan opnås kompensation til aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 12. marts 2020 til 31. juli 2020.

Læs mere

15.26.09.23. Ferielejre mv.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Læs mere

15.11.74 kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er økonomisk krise som følge af COVID-19.

Læs mere

15.11.74 lønkompensation som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af lønudgifter til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Læs mere

15.75.06.10 MOVE

Ansøgningspuljen udspringer af Metodeprogrammet for Stofmisbrugsområdet og har til formål at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Læs mere

15.75.46.70. Fremskudt psykiatri

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regioner om at omlægge praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats.

Læs mere

15757590 Udviklingspr 2014

Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter, jf. Satspuljeaftalen for 2014

Læs mere

15.75.06.10 Bedre indsats botilbud

Modning og udvikling af én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Læs mere

15.26.21.10. Bekymrende skolefravær

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge i 0.-10. klasse med begyndende eller bekymrende skolefravær eller skolevægringsadfærd.

Læs mere

15.26.21.10. Unge på kanten

Ansøgningspuljens formål er at sikre, at flere udsatte unge støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I projektet skal kommunerne være med til at udvikle og modne en fælles faglig tilgang til målgruppen.

Læs mere

15.71.08.20. Bedre fysiske rammer

Formålet med ansøgningspuljen er at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte børn og voksne bor eller opholder sig.

Læs mere

Sidst opdateret 30/09 2020