Gå til indhold

Alle puljer

07.18.19.40 Lands friv.soc.org

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Læs mere

15.71.47.10 Friv. social arb. PUF

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats, og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere eller borgere i en svær livssituation.

Læs mere

15.26.02.10 Tidl og foreb inds

Med ansøgningspuljen kan landets kommuner søge om økonomisk støtte til at investere i projekter, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Læs mere

15.26.17.10 Friv.org.julehjælp

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, der er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Læs mere

15.71.03.10 Friv.cent.grundfin

Formålet med ansøgningsrunden er at give mulighed for, at eksisterende frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan optages på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Læs mere

07.18.19.50 Ansøgning særligsoc

Ansøgningspuljen skal styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem frivilligt socialt arbejde, ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Læs mere

15.75.21.20 Nødovernatning

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve.

Læs mere

15.26.09.22 Sommerferiehjælp

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Læs mere

15.75.75.14 Udv. soc. udsatte

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.

Læs mere

15.64.07.10 Handicappulje

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Læs mere

15.71.06.10 Flere med i fælles

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, der har fokus på at realisere og forankre konkrete løsninger af lokale sociale problemer.

Læs mere

15.75.46.60 Social investering

Ansøgningspuljens formål er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats.

Læs mere

15.64.55.20 Forebyggelse

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Læs mere

15.25.04.10 Flere pædagog assist

Ansøgningspuljens formål er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Læs mere

15.25.04.30 Screening

Ansøgningspuljens formål er, at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet.

Læs mere

15.26.14.10 Udvikling af tilbu

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Læs mere

15.75.31.10 Mænd i krise

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv..

Læs mere

15.75.55.10 Soc. Investerings.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommunernes strategiske udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering.

Læs mere

15.75.46.10 Social inv hemløse

Formålet er at styrke kommunernes incitament til at investere i en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet ved at mindske kommunernes risiko og understøtte initialinvesteringer.

Læs mere

15.64.55.10 Koord. sagsbeh.

Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i mødet med de kommunale myndigheder.

Læs mere

15.75.12.40 Gråzoneprostitutio

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der tilbyder en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte til unge i alderen 15 til 30 år.

Læs mere

15.75.75.15 Udv.støtte sårbar,

Ansøgningspuljens formål er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge.

Læs mere

15.26.03.10 b og u fam misbrug

Ansøgningspuljens formål er, at sikre udbredelsen af gratis landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.

Læs mere

15.75.21.70 Unge u. eget tag

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge hjemløse eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats.

Læs mere

15.75.21.50 FEAD EU-fond hjem

Ansøgningspuljens formål er, gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

Læs mere

15.75.30.10. økonomi gældsrådg

Ansøgningspuljens formål er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning, der hjælper socialt udsatte borgere med gældsproblemer og kan indebære udgående og forebyggende rådgivningstilbud til særligt udsatte målgrupper.

Læs mere

15.75.35.60 Overga peerstøt gr

Med ansøgningspuljen kan kommuner søge om støtte til at udvikle og afprøve en indsats med CTI – Critical Time Intervention, som metode i den kommunale forvaltning, hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i kombination med frivillig peer-støtte, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats.

Læs mere

15.26.54.10 Anref - efterudd.

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Læs mere

15.75.15.80 Netværk til plejfa

Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.

Læs mere

15.26.15.60 Efterud inst.type

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Læs mere

15.64.02.20 Klagepuljen

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Læs mere

15.75.29.10 Social støtte

Formålet med initiativet er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats (indsatsmodellen), der skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt.

Læs mere

15.74.16.10 Rådgivning unge

Formålet med initiativet er, at psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år får let adgang til at tale med voksne om de udfordringer, de unge oplever.

Læs mere

15.26.16.10 Model unge m misbr

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at udbrede tre behandlingsmodeller til unge med misbrug.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social inv i efterværn

Ansøgningspuljens formål er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social bostøttemetoder

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducerede økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social psykisk sårbar

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige indsatser og metoder, med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social ACT-indsats

Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

Læs mere

15.26.04.10 Udsatte sårbare bu mentalis

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.

Læs mere

15.26.04.10 Udsatte sårbare bu PPR

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats læringsmiljø

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats Målrettet

Ansøgningspuljens formål er at understøtte arbejdet med at forbedre forældrekompetencer hos forældre til anbragte børn og at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en eventuel tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Læs mere

15.26.21.10 Virksomme indsats Familiebehandling

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes.

Læs mere

15.26.57.40 Komm sagsbeh uds b Implementering

Ansøgningspuljens midler skal bruges til at støtte kommunerne i at implementere DUBU eller tilsvarende it-system. Implementeringsstøtten vil kunne bestå af forskellige elementer som beskrevet i vejledningen.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr kombin

Formålet med puljen er at implementere en gruppebaseret behandlingsmodel og en lav-intensiv efterbehandlingsmodel. Ved implementering af modellerne er formålet at de brugere, som deltager i projektet, reducerer deres stofmisbrug, og forbedrer deres sociale og psykiske tilstand.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr rum

Formålet med puljen er at få udviklet en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest socialt udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr SMART

Puljens formål er, at flere stofmisbrugere kan opretholde stoffrihed med den støtte, som oprettelsen af SMART Recovery selvhjælpsgrupper i Danmark, giver dem.

Læs mere

07.18.19.20 Udl. handicaporg

Ansøgningspuljens formål er at yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social_autisme

Ansøgningspuljens formål er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til målgruppen baseret på aktuelt bedste viden.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social gruppebostøtte

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

Læs mere

15.75.06.10 Stærkere social dækning af initialomkostninger

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Læs mere

15.26.11.70 Samarb. døgn og pl

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

Læs mere

15.75.26.40 Soc inds stofmisbr

Formålet med puljen er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og således fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper. Se uddybning i vejledningsmaterialet.

Læs mere

15.75.46.40 Housing First for unge

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed.

Læs mere

15.75.05.10. udbredelse af ambulante tilbud

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til etablering af nye og udbredelse af eksisterende specialiserede tilbud om ambulant rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer.

Læs mere

15.26.32.10. efterværn

Ansøgningspuljens formål er at styrke indsatsen for at forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge og mindske antallet af tidligere anbragte unge i hjemløshed.

Læs mere

15.75.07.10. Exitpakke

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution samt at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer.

Læs mere

15.26.19.20. Ungekrisecenter

Ansøgningspuljens formål er at støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter drevet af en eller flere private eller frivillige organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte ”fra gaden” for at få rådgivning og vejledning i trygge rammer.

Læs mere

15.11.40.10. nødpulje

Ny kompensationsperiode: Regeringen og Folketingets partier har med aftalen ”Et stærkt civilsamfund både under og efter COVID-19” besluttet at udvide perioden for aflyste arrangementer, der ydes kompensation til, således at der nu kan opnås kompensation til aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 12. marts 2020 til 31. juli 2020.

Læs mere

15.26.09.23. Ferielejre mv.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Læs mere

15.11.74 kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er økonomisk krise som følge af COVID-19.

Læs mere

15.11.74 lønkompensation som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af lønudgifter til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Læs mere

15.75.06.10 MOVE

Ansøgningspuljen udspringer af Metodeprogrammet for Stofmisbrugsområdet og har til formål at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Læs mere

15.75.46.70. Fremskudt psykiatri

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regioner om at omlægge praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats.

Læs mere

15757590 Udviklingspr 2014

Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter, jf. Satspuljeaftalen for 2014

Læs mere

15.75.06.10 Bedre indsats botilbud

Modning og udvikling af én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Læs mere

15.26.21.10. Bekymrende skolefravær

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge i 0.-10. klasse med begyndende eller bekymrende skolefravær eller skolevægringsadfærd.

Læs mere

15.26.21.10. Unge på kanten

Ansøgningspuljens formål er at sikre, at flere udsatte unge støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I projektet skal kommunerne være med til at udvikle og modne en fælles faglig tilgang til målgruppen.

Læs mere

15.71.08.20. Bedre fysiske rammer

Formålet med ansøgningspuljen er at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte børn og voksne bor eller opholder sig.

Læs mere

15.75.32.20. Etablering af pladser på kvindekrisecentre

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 48,8 mio.kr. til etablering af ekstra pladser på kvindekrisecentre. Det er muligt at etablere helt nye kvindekrisecentre såvel som nye pladser på eksisterende kvindekrisecentre for puljemidlerne. Der kan søges om støtte til at dække etableringsomkostninger.

Læs mere

15.11.40.26 Kompensationspulje til civilsamfund

Formålet med kompensationspuljen er at sikre, at organisationer, som har oplevet en nedgang i indtægter som følge af COVID-19, fortsat kan gennemføre sociale indsatser mv. til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Læs mere

test_jan2021

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Læs mere

15.12.06.30. Rådgivning skilsmisseramte familier

Ansøgningspuljens skal afhjælpe konflikter som følge af ventetiderne i Familieretshuset gennem tilbud om rådgivning til skilsmissefamilier.

Læs mere

15.11.44.18 Frivillig org. genbrug

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre, at organisationer, som oplever et indtægtstab som følge af COVID-19, fortsat kan videreføre eksisterende sociale aktiviteter, indsatser og tilbud til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Læs mere

15.64.14.10 Pårørendekonsulenter mv. på handicapområdet

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte aktiviteter, som yder vejledning, støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med handicap og derigennem styrke deres trivsel og livskvalitet. Dette kan være i form af støtte til pårørendekonsulenter eller andre aktiviteter til gavn for målgruppen.

Læs mere

15.26.21.22.ungdomsudd

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Læs mere

15750624 ældreliv

Ansøgningspuljen er til kommuner, der ønsker at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen om at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte borgere med komplekse problemer og støttebehov.

Læs mere

15.71.03.20. ETFRI

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Læs mere

15.75.06.24 Selvskade

Ansøgningspuljens formål er at modne og udvikle en indsatsmodel, der skal øge unge med selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelses trivsel og mestring af hverdagslivet samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd, så de kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse og arbejde.

Læs mere

15.26.21.22. mestringsprogram

Formålet med ansøgningspuljen er at modne en helhedsorienteret indsats, der skal styrke børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i mestring af hverdagen og understøtte børnenes trivsel og aktive deltagelse både i skole, i fritid og derhjemme.

Læs mere

15.26.21.22. Styrket match

Formålet med ansøgningspuljen er at videre- og færdigudvikle en model, som kan understøtte kommuners arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Målet på sigt er, at børn og unge oplever et stabilt anbringelsesforløb, og at der sker færre sammenbrud i anbringelser.

Læs mere

§ 15.26.25.10. Fritidspas

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og muligheder for at deltage i foreningslivet gennem udbredelsen af fritidspas. Fritidspas defineres som en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr.

Læs mere

15.75.06.24 magtanvendelse

Ansøgningspuljens formål er at forebygge magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Dette skal ske gennem en afprøvning af metoden LA2.

Læs mere

15856510 flere haender

På denne side kan I finde information om det direkte tilskud "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

Læs mere

15.85.65.20. Teams i ældreplejen

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams.

Læs mere

15.85.65.30. demensvenligt samfund

Ansøgningspulje til understøttelse af demensvenligt samfund

Læs mere

15.26.31.10 rettighedsskoler

Ansøgningspuljens formål er at støtte etableringen af rettighedsskoler på eksisterende grundskoler, som primært ligger i eller nær de boligområder, som er på regeringens ghettoliste fra 2020, med henblik på at sikre at alle børn uanset etnisk baggrund kender til deres rettigheder.

Læs mere

15.11.44.25. Udsatte boerns trivsel og laering

På denne side kan I finde information om direkte tilskud til 25 navngivne kommuner ifm. aftalen ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19” (§ 15.11.44.25.)

Læs mere

15.85.21.10. Hjemlighed på plejehjem

Ansøgningspuljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv.

Læs mere

15.86.08.10. komp.loeft

Ansøgningspuljen skal understøtte en kompetenceudvikling, der skal styrke personalets færdigheder på demensområdet, hvilket skal medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Læs mere

Interventionsmodel 15.75.33.10.

Formålet er at udvikle og udbrede en interventionsmodel, der understøtter, at flere voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et tidligere stadie end ellers.

Læs mere

15.64.16.10.Mestringsindsats

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en gruppebaseret, systematisk mestringsindsats målrettet søskende til børn med handicap, således at barnet uden handicap bedre kan håndtere og imødegå udfordringer i livet, og at forældre bedre kan støtte op om børnene.

Læs mere

Stimuli til oplevelsesindustri idekatalog

Særtilskud som følge af Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Her kan du se et idekatalog for oplevelser for ældre borgere og udsatte voksne og børn, herunder personer med handicap, i forbindelse med stimulering af oplevelsesindustrien

Læs mere

15.75.28.80. midlertidig støtte natcaféer

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til natcafeer, der har et finansieringsbehov efter Social- og Ældreministeriets præcisering af praksis for takstfinansiering af § 110-tilbud.

Læs mere

15757710PUG

Ansøgningspuljens formål er at understøtte, at sociale tilbud bliver mere kvalificerede til at arbejde med udsatte grønlænderes særlige behov og kompleksiteten af deres problemstillinger.

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Ansøgningspuljens formål er at forebygge og nedbringe sygefravær blandt medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen

Læs mere

ABC-puljen

Ansøgningspuljens formål er at afprøve Act-Belong-Commit-gruppeforløbet med henblik på at vurdere, om det skal udbredes. I afprøvningsfasen undersøges det, om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Læs mere

Prostitutionslign. relationer

Ansøgningspuljens formål er at forebygge prostitutionslignende relationer blandt socialt udsatte unge i risiko for prostitution.

Læs mere

15.71.11.10. lokale partnerskaber

Formålet med puljen er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.

Læs mere

Viser 1-100 af 117. Per side 10 20 30 100
1 / 2
Sidst opdateret 30/09 2022