Alle projekter og initiativer i Socialstyrelsen

De Utrolige År Førskole

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/lærere. Programmet "DUÅ Førskole" er henvendt til forældre. Det kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre. Inden for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier.
Periode: 2018 – 2020
Målgruppe: Den primære målgruppe er børn i alderen 3-6 år. Den sekundære målgruppe er forældre.

De Utrolige År Børnehave og Skole

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/lærere. Programmet "De Utrolige År Børnehave og Skole" udbredes som et forebyggende program, der tilbydes den samlede personalegruppe i en børnehave og indskoling, og retter sig mod uddannelse af personalet. Det overordnede formål med at arbejde med DUÅ Børnehave og Skole er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.
Periode: 2018 – 2020
Målgruppe: Den primære målgruppe er børn i alderen 3-6 år. Den sekundære målgruppe er pædagogisk personale i daginstitutioner.

De Utrolige År Skolealder

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt styrke forældrenes samarbejde med lærere og skole. Programmet "DUÅ Skolealder" er henvendt til forældre med børn i alderen 6-12 år med udadreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer. Programmet bygger videre på principperne fra programmerne "DUÅ Førskole og Småbørn" og kan både tilrettelægges som et forebyggende og behandlende program.
Periode: 2018 – 2020
Målgruppe: Den primære målgruppe er børn i alderen 6 -12 år. Den sekundære målgruppe er forældrene.

De Utrolige År Dino Lille gruppe

Dino Lille gruppe er et behandlende program i den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" henvendt til børn. Dino Lille gruppeprogrammet er et supplerende program til forældreprogrammet "DUÅ Førskole". Igennem leg og øvelser sigter programmet mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt, understøtte barnets selvværd for herigennem at begrænse vanskelig adfærd samt styrke barnets skoleparathed.
Periode: 2018 – 2020
Målgruppe: Dino Lille gruppeprogrammet er målrettet børn i alderen 4-8 år og anvendes kun til grupper af 4-6 børn, hvis forældre deltager i forældreprogrammet "DUÅ Førskole".

De Utrolige År Dino Stor gruppe

Dino Stor gruppe er et forebyggende program i den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" henvendt til børn. Ved at styrke børnenes sociale færdigheder samt give dem bedre redskaber til konfliktløsning. Programmet sigter mod at reducere vanskelig adfærd og understøtte den inkluderende praksis i daginstitutioner og indskoling
Periode: 2018 – 2020
Målgruppe: Dino Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner, i indskolingsklasser og i SFO’en.

Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.
Periode: 2013 – 2020
Målgruppe: Metoderne skal hjælpe udsatte børn og unge og deres forældre, og de udbredes til alle landets kommuner og regioner.

Aftale om god opførsel

”Aftale om god opførsel” er et nyt initiativ, der skal styrke den tidlige indsats mod ungdomskriminalitet
Periode: 2014 – 2016
Målgruppe: Den primære målgruppe er unge med en bekymrende, men endnu ikke kriminel adfærd. Den sekundære målgruppe er skole, politi og de sociale myndigheder.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Bröset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Op til 10 botilbud og 2 forsorgshjem kan modtage støtte fra puljen.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale og private botilbud, herunder forsorgshjem, samt fagprofessionelle, som er ansat på kommunale regionale og private botilbud, herunder forsorgshjem.

Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

For at skabe ro og stabilitet omkring aflønningen af plejefamilier udarbejdes en guide til implementering af god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden udarbejdes på baggrund af en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller og testes i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Plejefamilier der modtager vederlag for at have et plejebarn og kommunale børn- og familieforvaltninger, der indgår kontrakter med plejefamilier.
Viser 61-69 af 69. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3
Sidst opdateret 12/05 2015