Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer

Alle projekter og initiativer i Socialstyrelsen

ledelsestilsyn på handicapområdet

Gennem udvikling af et koncept og redskaber for ledelsestilsyn på børne- og voksenhandicapområdet, skal projektet bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt sikre retssikkerheden for børn, unge og voksne med handicap i landets kommuner.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Projektets direkte målgruppe er kommunale sagsbehandlere og ledere på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe for projektet er børn, unge og voksne, som har behov for støtte grundet deres handicap.

Tidlig indsats til voldsudsatte og udøvere af partnervold

Initiativet skal styrke den tidlige, forbyggende indsats mod vold i nære relationer via to delinitiativer. For det første afsættes midler til at udvikle og understøtte en interventionsmodel. For det andet tilbydes fagpersoner undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3.
Periode: 2021 – 2024
Målgruppe: Målgruppen er voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Projektet skal udvikle og modne en model for kommunernes tilrettelæggelse af overgangen fra ung til voksen på handicapområdet. Modellen skal understøtte implementering af servicelovens § 19 a.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Målgruppen er unge med handicap, der er fyldt 16 år, og deres forældre, og hvor forberedelse af overgangen til voksenområdet skal påbegyndes.

Afprøvning af Act-Belong-Commit – gruppeforløb

Initiativet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og 6-7 kommuner – afprøve indsatsen Act-Belong-Commit (ABC) – gruppeforløb med henblik på at undersøge om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for ABC-gruppeforløb er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Målgruppen omfatter borgere med psykiske vanskeligheder, herunder også ADHD/ADD i kombination med eventuelle sociale og psykiske problemer. Målgruppen skal kunne profitere af et gruppeforløb og være motiveret for en forandring og være inden for målgruppen for servicelovens §82a og §85.

Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra efteråret 2022.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er børn og unge med betydelig og varigt handicap, som har behov for indsatser, der går på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Handicap er bredt defineret, og kan således både være af kognitiv (fx ADHD og autisme) eller fysisk (fx muskelsvind og cerebral parese) karakter.

Udbredelse af familiehuse i hele landet – en del af Børnene Først

Initiativet skal understøtte kommuner og samarbejdsparter, der ønsker at styrke deres tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet gennem etablering eller udvidelse af familiehuse samt lignende organiseringer. Derudover skal initiativet understøtte etablering af børnebaser og udvidelse af den kommunale sociale døgnvagt.
Periode: 2021 – 2030
Målgruppe: Målgruppen for familiehus-initiativet er kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år. Der er særlig fokus på indsatser og tilbud til kommende forældre, børn og familier, der har brug for ekstra støtte. Det kan fx være forældre, der selv har været anbragt, men kan også være forældre, som af andre årsager er usikre eller mangler rollemodeller i forældreskabet. Målgruppen inkluderer forældre til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Den overordnede målgruppe for børnebaser er anbragte børn og unge.

Modning af MOVE+

Socialstyrelsen modner i 2022-2025 metoden MOVE+ i samarbejde med fem-seks kommunale behandlingstilbud. MOVE+ er en videreudvikling af MOVE, som er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling, der har vist god behandlingseffekt. MOVE+ er målrettet specifikt mod de mest udsatte unge
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for MOVE+-initiativet er de mest udsatte unge mellem 15 og 25 år i ambulant stofmisbrugsbehandling med psykiske lidelser og/eller komplekse, sociale problemer. Der er tale om unge, som har svært ved at gennemføre behandlingen og som ikke oplever tilstrækkelig effekt af MOVE.

Modning af model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte

3-4 kommuner skal i samarbejde med Socialstyrelsen udvikle og modne en kommunal indsats til voldsudsatte. Indsatsen omfatter opsporing, risikovurdering, gruppeforløb og opfølgning.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Voksne kvinder og mænd over 18 år, som er eller har været udsat for vold i nære relationer. Indsatsen er særligt fokuseret på voldsudsatte, som enten er eller kommer i kontakt med kommunen, fx angående andre problematikker end vold.

Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Socialstyrelsen understøtter et øget fokus på at højne tryghed og trivsel for borgere på botilbud. Det sker ved at styrke indsatsen til forebyggelse af magtanvendelse på handicapområdet. Støtten ydes af et rejsehold, der tilbyder botilbud og forvaltninger rådgivnings- og kompetenceforløb.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Initiativet er målrettet voksne borgere, der er omfattet af målgruppen for reglerne for magtanvendelse på socialområdet, det vil sige: personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven og efter §105 i almenboligloven. Initiativet er derudover rettet mod: Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private botilbud for målgruppen samt ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen på botilbud for målgruppen.

Styrket udbredelse af Housing First og etablering af Task Force

Initiativet skal understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen gennem flere delinitiativer. Herunder oprettelse af en Task Force, der er målrettet kommuner med særlige udfordringer på hjemløshedsområdet, og som skal supplere den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen er landets kommuner, der vil arbejde med at omlægge deres hjemløshedsindsats til Housing First-tilgangen.
Viser 1-10 af 82. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 9
Sidst opdateret 12/05 2015