Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Videreudvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Videreudvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

I Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser videreudvikler og pilottester tre kommuner fem lovende gruppebostøtteindsatser. Målet med indsatserne er at styrke mestring og handlekompetencer samt fremme social inklusion for borgere med sociale problemer og psykiske vanskeligheder.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Borgere over 18 år med sociale problemer og psykiske vanskeligheder, der modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Baggrund for projektet:

I de seneste år har kommunerne i stigende grad omlagt og suppleret den individuelle bostøtte med gruppebostøtte. Der er derfor en stor efterspørgsel blandt kommunerne på viden om virksomme gruppebostøtteindsatser. Samtidig bidrager projektet til den igangværende udvikling i kommunerne mod rehabilitering og recoveryorientering ved at styrke fokus på borgernes ressourcer samt ved at understøtte borgernes trivsel og deltagelse i almensamfundets sociale fælleskaber.

Formål:

I projektperioden samarbejder tre kommuner med Socialstyrelsen og to leverandører om at videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatserne samt at udarbejde indsatsbeskrivelser for hver af indsatserne. Gruppeindsatserne videreudvikles blandt andet med udgangspunkt i lovende praksis. Målet er at styrke borgernes mestringsstrategier og handlemuligheder, øge borgernes deltagelse og trivsel i almensamfundet, herunder i sociale relationer, netværk, foreningsliv, uddannelse og arbejdsmarked, samt understøtte at borgerne får brug for en mindre indgribende eller ingen kommunale indsatser.

Dokumentation og evaluering:

Det primære formål med evalueringen i projektet er formativt. Det vil sige, at den viden der indsamles primært anvendes med henblik på at videreudvikle gruppebostøtteindsatserne. Derudover indsamles viden om borgernes udvikling og udbytte af indsatsen. Den endelige evaluering vil dermed beskrive gruppebostøtteindsatsernes virkning, implementering, økonomiske omkostninger samt potentiale i forhold til at blive overført til andre kommuner. I afslutningen af projektperioden udarbejdes: • Et indsatskatalog med indsatsbeskrivelse • En implementeringsvejledning • Kriterier for, hvordan man måler, at kommuner og medarbejdere følger indsatsen som foreskrevet (fidelitetskriterier) samt • Et kompetenceudviklingskoncept for en til to gruppebostøtteindsatser

Samarbejdsparter:

Slagelse, Helsingør og Gentofte Kommune deltager i projektet. Rambøll Management Consulting står for evalueringen samt en række udviklingsaktiviteter og Københavns Professionshøjskole står for kompetenceudviklingen i gruppemetode i et socialt inklusionsperspektiv.

Finansiering:

Projektet finansieres af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 (UIP). Der er afsat 21,8 millioner kroner til projektet. Heraf er 14,9 millioner afsat til en ansøgningspulje til kommunerne og 3,6 millioner kroner til udviklingsaktiviteter, evaluering og kompetenceudvikling.

Kontakt:

Trine Bang Nielsen
41 93 25 04
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 28/06 2019