Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling

Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug

Et opsøgende og udgående behandlingstilbud med fleksible rammer kombineret med lettere adgang til eksisterende behandlingstilbud skal sikre, at også mennesker, der ud over et stofmisbrug lider af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, kan tilbydes et behandlingstilbud, der matcher deres behov, udfordringer og ressourcer.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Borgere med et intenst misbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. De vil typisk have en kombination af et spinkelt forsørgelsesgrundlag, svagt netværk, periodevis uden bolig og massive sundhedsproblemer blandt andet som følge af et mangeårigt misbrug. Det drejer sig om borgere, der har vanskeligt ved at behovsudsætte, kommunikere med andre og som er svære at fastholde i samtaler. Målgruppen har ingen eller meget begrænset kontakt med stofmisbrugsbehandlingen.

Baggrund for projektet:

I oktober 2012 blev der lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet ”Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen”, den såkaldte stofmisbrugspakke. Udspillet indeholder en række initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling. Stofmisbrugspakken skal samlet set bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger. Denne Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte borgere indgår som et af flere initiativer i stofmisbrugspakken.

Formål:

Udvikling og afprøvning af en model til udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling målrettet de mest udsatte borgere med stofmisbrug, der skal sikre, at målgruppen får den relevante hjælp til at opnå og fastholde en stabilisering, reduktion af stofforbruget eller stoffrihed og en mere stabil samlet livssituation. Stofmisbrugsbehandlingen skal bidrage til at målgruppen i videst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder deres funktionsevne, så de i højere grad oplever kontrol over og indflydelse på eget liv og egen hverdag. Dette opnås ved at stofmisbrugsbehandlingen opleves mere tilgængelig for målgruppen og i højere grad matcher den enkelte borgers behov, udfordringer og ressourcer, sådan at flere borgere i målgruppen påbegynder og fastholder stofmisbrugsbehandlingen. Behandlingsmodellen er dermed baseret på to overordnede elementer: 1) en opsøgende og udgående behandlingsindsats i det miljø, hvor målgruppe færdes, og 2) etablering af større rummelighed og fleksibilitet i rammerne for benyttelse af eksisterende tilbud på behandlingscenteret.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en effekt- og implementeringsevaluering samt en økonomisk evaluering af initiativet. Disse vil være tilgængelige ultimo 2016. Fra 1. januar 2014 og indtil 31. januar 2014 udvikles behandlingsmodellen i samarbejde med projektkommunerne og evaluator. Fra januar 2015 og frem til udgangen af 2016 afprøves modellen. I afprøvningsfasen dokumenterer projektkommunerne deres indsats med henblik på at evaluere modellens effekt.

Samarbejdsparter:

Der er udpeget to projektkommuner, Odense og Aarhus, til at deltage i modeludviklingen og afprøvning. De to projekter er organiseret på misbrugscenteret i de respektive kommuner. Der er til hvert projekt tilknyttet to udgående behandlere, der er til stede i borgernes nærmiljø og hos de samarbejdsparter, der indgår i projektet. Der er fokus på de opsøgende indsatser, som har deres primære virke på gadeplan, på den etablerede misbrugsbehandling og på samarbejdet med de eksisterende gadeplans indsatser.

Mere information:

Stofmisbrugspakken

Kontakt:

Christina Lykke Kaldahl
+45 91 37 02 81
Voksne med sociale problemer
Sidst opdateret 04/05 2015