Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Projektet understøtter 25 kommuner i implementeringen og forankringen af Housing First princippet og én eller flere af bostøttemetoderne: ACT, ICM og CTI med baggrund i resultaterne fra Hjemløsestrategien.

Projektperiode:

2014 - 2016

Målgruppe:

Hjemløse borgere i 25 kommuner i Danmark og 25 indsatskommuner.

Baggrund for projektet:

Partierne bag Satspuljen fandt med henvisning til SFI´s hjemløsetælling i 2007 hjemløsesituationen i Danmark uacceptabel. Derfor blev en række overordnede og langsigtede målsætninger i 2009 udmøntet gennem Hjemløsestrategien med deltagelse af 17 kommuner. Sigtet var, at så mange hjemløse borgere som muligt via evidensbaserede bostøttemetoder skulle hjælpes, så de kunne komme ud af hjemløshed og i egen bolig. De deltagende kommuner blev udvalgt på baggrund SFI’s hjemløsetælling fra 2007. Hjemløsestrategien sluttede i 2013. På baggrund af Hjemløsestrategiens gode resultater med at hjælpe hjemløse borgere i egen bolig arbejdes der nu i Udbredelses- og Forankringsprojektet videre med de evidensbaserede metoder i både nye kommuner og kommuner fra Hjemløsestrategien.

Formål:

Udbredelses- og Forankringsprojektet skal overordnet set udbrede og understøtte implementering af de gode resultater fra Hjemløsestrategien. Projekterne implementerer Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder: ACT, CTI og ICM. Via Housing First bliver hjemløse borgere tilbudt en bolig med den fornødne støtte tilknyttet. Gennem den fornødne bostøtte vil borgere i målgruppen blive i stand til at bo i egen bolig og på sigt opretholde boligen. 25 kommuner deltager i projektet, og det er både kommuner med erfaring i at arbejde med bostøttemetoderne og helt uerfarne kommuner. Kommunerne implementerer én eller flere af metoderne. Der er tilknyttet et antal erfarne kommuner som ambassadørkommuner i projektet. Formålet er gennem eksemplets magt at give sparring til nye kommuner. Socialstyrelsens Rejsehold understøtter i projektperioden kommunernes arbejde med implementeringen gennem: 1) Implementeringsstøtte direkte i kommunerne, 2) Løbende opfølgning Netværk på tværs af kommuner, 3) Telefonrådgivning, og 4) Kompetenceudvikling til medarbejdere. Med baggrund i implementeringen af Hjemløsestrategiens resultater forventer vi, at antallet af hjemløse borgere i de deltagende kommuner kan nedbringes. De forventede resultater i projektet vil også bidrage til opfyldelse af regeringens 2020-mål - så disse langsigtede, overordnede mål understøttes af og spiller sammen med Udbredelses- og Forankringsprojektet.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af Rambøll Management og SFI. Der foregår en løbende monitorering i kommunerne i form af indberetninger på: individforløb, om implementeringen og om fremdriften i projekterne. Kommunerne har via dokumentationssystemet mulighed for selv at følge med i udviklingen i borgernes situation, og der udarbejdes statusrapporter på baggrund af indberetningerne, som kan anvendes til læring og justering af indsatser og implementering. Rambøll Management og SFI giver i projektperioden løbende sparring til kommunerne vedrørende dokumentationen. Afslutningsvis udarbejdes en samlet evalueringsrapport.

Kontakt:

Karin Egholm,
+4591370288
Voksne med sociale problemer
Sidst opdateret 13/03 2018