Gå til indhold

Udbredelse af Housing First på hjemløshedsområdet

Udbredelse, implementering og forankring af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark.

Målgruppen for programmet ”Udbredelse af Housing First” er borgere i hjemløshed i Danmark med komplekse sociale problemer. Programmets formål er at understøtte implementeringen og forankringen af Housing First og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM ) og Assertive Community Treatment (ACT) i de deltagende kommuner.

Ved at understøtte kommunernes arbejde overfor borgere i hjemløshed med baggrund i Housing First tilgangen og de evidensbaserede bostøttemetoder er det forventningen, at antallet af borgere i hjemløshed i de deltagende kommuner kan nedbringes .

Med udgangspunkt i Housing First bliver borgere i hjemløshed tilbudt en bolig med den fornødne støtte tilknyttet. Ved hjælp af netop tilknytningen af den fornødne bostøtte vil borgere i målgruppen blive i stand til at bo i egen bolig og på sigt opretholde boligen. Det forventes også, at der vil blive færre borgere i målgruppen, som efter etablering i egen bolig får behov for genindskrivning på f.eks. forsorgshjem.

De forventede resultater vil kunne bidrage til opfyldelse af regeringens 10 mål for social mobilitet.

Programmet løber frem til 31. december 2019.

Den konkrete understøttelse af kommunernes implementeringsarbejde sker efter aftale med de enkelte kommuner gennem et samarbejde med Socialstyrelsens rejsehold, der blandt andet kan tilbyde:

  • Halvårlige besøg af rejseholdet i jeres kommune
  • Housing First seminar i kommunen for alle de interne og eksterne samarbejdsparter som kommunen ønsker, skal have viden om Housing First og de effektive bostøttemetoder
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i bostøttemetoderne
  • Telefonisk rådgivning og sparring
  • Netværksmøder på tværs af kommuner med vidensdeling og erfaringsudveksling for øje

Rejseholdet vil desuden have fokus på at understøtte kommunernes samarbejde med Kriminalforsorgen og den regionale behandlingspsykiatri, da forskning og erfaring viser, at borgere kan være i risiko for hjemløshed, når de udskrives herfra.

Samarbejdet vil tage afsæt i kommunernes lokale kontekst, organisering og omfang af borgere i hjemløshed.

Det er forventningen, at rejseholdet vil kunne indgå aftaler om samarbejde med og understøttelse af op til otte nye kommuner om året i programperioden.

Hvis du er interesseret i at høre mere om programmet, eller du overvejer, om din kommune vil kunne deltage, så kontakt programleder Karin Egholm.

Sidst opdateret 27/03 2020