Gå til indhold

ICM-medarbejderens rolle

ICM-medarbejderens rolle er meget aktiv og vedholdende. Dette er et vigtigt element i indsatsen, men der kan også være dilemmaer forbundet hermed. Det kan være en udfordring for ICM-medarbejderen at arbejde med empowerment og ikke tage over og tage ansvar for borgerens liv.

Med udgangspunkt i empowerment-tilgangen skal ICM-medarbejderen i stedet støtte borgeren i gradvist at øve sig i på egen hånd at kunne indgå i det normale støtte- og behandlingssystem og i samfundet som helhed. Det sker ved at italesætte, respektere og arbejde ud fra borgerens valg, samtidig med at ICM-medarbejderen med udgangspunkt i sin faglige viden guider, motiverer og hjælper med at korrigere borgerens planer, således at de bliver realistiske.

Opbygning af kontakt til øvrige tilbud

Efterhånden som forløbet skrider frem, og tilliden mellem ICM-medarbejder og borger opbygges, vil nye problematikker og behov for indsatser kræve opmærksomhed. Når borgeren bliver stabiliseret i egen bolig, kan vedkommende langsomt benytte øvrige relevante tilbud. Her skal ICM-medarbejderen facilitere og understøtte processen gennem tæt kontakt med borgeren og med relevante tilbud. Hvilke tilbud, den enkelte skal have, er behovsbestemt. ICM-medarbejderen skal hjælpe med at finde de tilbud, der matcher borgerens behov i kommunalt regi eller ved samarbejde med NGO’er og andre former for private aktører.

Der kan være tilfælde, hvor ICM-medarbejderen vurderer, at borgeren har behov for støtte, og borgeren enten ikke selv ser behovet eller ikke ønsker at arbejde med det. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at ICM-medarbejderen fokuserer på borgerens egen oplevelse af behov og husker sin rolle som sparringspartner.

ICM-medarbejderen er ansvarlig for at følge borgeren gennem de forskellige støtte- og behandlingstilbud og sikre, at de aftalte planer gennemføres eller tilpasses, så de passer til borgerens aktuelle behov og ønsker. ICM-medarbejderen må ikke opgive kontakten til borgeren, selvom denne vælger ikke at søge den aftalte hjælp, og indsatsen kan derfor i perioder være præget af opsøgende og relationsskabende arbejde.

Det kontinuerlige fokus på opfølgning betyder også, at hvis borgeren kan profitere af andre mindre omfattende tilbud eller kan klare sig med en tidsbegrænset indsats, kan borgeren overgå hertil. Fx ved CTI-støtte, almindelig § 85-bostøtte eller andre indsatser i kommunalt regi.

I kontakten med øvrige sociale tilbud og med lokale myndigheder som socialcenter og jobcenter er ICM-medarbejderen fortaler for borgeren. Borgere, som er tilknyttet en ICM-medarbejder, har ofte haft en dårlig og afbrudt kontakt til det sociale system og behandlingssystemet, så ICM-medarbejderen skal skabe dialog og tillid mellem borgeren og de forskellige aktører. Via indsatsen, overblikket og sammenhængen skabes mulighed for, at borgeren får tillid til systemet og en tro på, at der kan komme noget godt ud af indsatsen.

I kontakten med myndigheder og øvrige indsatser har ICM-medarbejderen en række centrale opgaver:

  • ICM-medarbejderen koordinerer kontakten mellem involverede kommunale instanser, så borgeren har én indgang til det kommunale system.
  • ICM-medarbejderen koordinerer kontakten mellem de forskellige relevante tilbud, så borgeren får et koordineret og sammenhængende forløb.
  • ICM-medarbejderen følger med borgeren til møder, så borgeren bliver tryg ved at deltage i disse.

ICM-medarbejderen arbejder på at fastholde borgerens motivation for at deltage i de forskellige aktiviteter. Der kan være mange årsager til, at nogle borgere mister motivationen, fx fordi de er nervøse for, om de kan klare det, eller synes, at tilbuddene er for restriktive. Nogle borgere har også psykiske udfordringer, som betyder, at de har vanskeligt ved at fastholde fokus. Det er vigtigt, at ICM-medarbejderen kan vurdere, hvad borgerens manglende motivation skyldes og at drøfte dette med borgeren.

Sidst opdateret 06/05 2015