Gå til indhold

Udredning

Den indledende udredning er et udgangspunkt for hvilken type bostøtte og øvrige indsatser og aktiviteter, borgeren har behov for.

Behovet for indsatser, og hvordan disse sættes i værk, bør beskrives og forankres i en § 141-handleplan for at sikre, at indsatsen forankres på myndighedsniveau i kommunen og en samlet plan for borgerens indsatser og for, hvordan disse indsatser iværksættes.

Ved visitationstidspunktet skal det vurderes, at borgeren gennem en 9 måneders CTI-indsats:

  • vil blive i stand til at klare sig selv og fastholde boligen med hjælp fra netværk og/eller lokalmiljøet, eller
  • vil få nedbragt sit støttebehov markant og fx med almindelig § 85-bostøtte kunne fastholde boligen og få afdækket sit reelle støttebehov i egen bolig.

Det er samtidig vigtigt, at udredningen ikke forsinker igangsættelsen af en praktisk og social støtte i hverdagen. Støtten bør således opstartes hurtigst muligt – sideløbende med at en udredning foretages.

Det centrale fokus i fase 1 at støtte borgeren i at flytte i egen bolig. Mange borgere har behov for praktisk hjælp til at blive etableret i lejligheden. Økonomien er vigtig for at etablere borgeren på en god og holdbar måde. Mange har brug for hjælp til at skaffe møbler og andet inventar og at søge økonomisk støtte hertil. Nogle borgere har behov for at oparbejde helt basale kompetencer til at bo i egen bolig, fx at lære at være nabo og tage de nødvendige hensyn. Mange borgere har behov for at lære, hvor og hvordan de køber ind, laver mad og gør rent.

I første fase opbygges og igangsættes også de øvrige indsatser og aktiviteter, som borgeren har behov for. I udarbejdelsen af aktivitetsplanen er det vigtigt, at CTI-medarbejderen og borgeren sammen prioriterer hvilke behov, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, og hvilke der kan arbejdes med senere i CTI-forløbet.

Når aktivitetsplanen er klar, etablerer CTI-medarbejderen kontakten til de relevante tilbud og igangsætter de forskellige aktiviteter. CTI-medarbejderen tager med borgeren til møder med repræsentanter for tilbuddene og koordinerer kontakten mellem de enkelte tilbud og kontakten til andre forvaltninger i kommunen.

CTI-medarbejderen varetager både en social og praktisk støtte samtidig med, at der arbejdes aktivt med at etablere et netværk omkring borgeren, som gradvist kan overtage CTI-medarbejderens støttefunktion. Selvom borgeren tilknyttes forskellige tilbud og indsatser, er CTI-medarbejderen borgerens primære kontakt- og støtteperson i 1. fase og skal yde støtte og praktisk hjælp.

Opbygningen af indsatsen for borgeren er således baseret på en indledende udredning, men samtidig er det en central antagelse, at afprøvningen af om den iværksatte støtte matcher borgerens behov må afprøves og tilpasses i praksis. Heri ligger sondringen mellem CTI-forløbets første og anden fase, idet den første fase er kendetegnet ved at indsatsen omkring borgeren bygges op, baseret på en indledende udredning og afdækning af borgerens behov, mens anden fase er kendetegnet ved afprøvning og tilpasning af støtten.

Sidst opdateret 05/05 2015