Gå til indhold

3. fase

Ansvarsoverdragelse og forankring

Da CTI-forløbet afsluttes i denne fase, er det afgørende at få støttenetværket endeligt på plads. CTI-medarbejderen skal sikre, at netværket er stabilt nok til at hjælpe borgeren, og at borgeren er tryg ved, at forløbet afsluttes. Hvilke tilbud, borgeren er tilknyttet efter CTI-forløbet, afhænger af borgerens behov og kan både være i kommunalt regi, hvor borgeren skal visiteres videre til øvrige indsatser, eller i form af indsatser hos NGO’er og private tilbud.

Langsigtet plan og overdragelse af støtte

CTI-medarbejderens opgave består af aktiviteter, der kan konstituere overdragelsen fx møder med personer, som skal overtage den sociale støtte.

Inden forløbet afsluttes, aftaler CTI-medarbejderen, borgeren og de vigtigste personer i dennes støttenetværk (fx familiemedlemmer, en kommunal sagsbehandler, en kontaktperson i forhold til borgerens behandling, en medarbejder hos en NGO – fx på et værested) elementerne i den fortsatte indsats og støtte. Aftalen skal ske senest 1 måned før CTI-forløbets afslutning.

CTI-medarbejderen og støttenetværket udarbejder sammen med borgeren en langsigtet plan med borgerens fortsatte mål og støttebehov, fx i forbindelse med uddannelse, afklaring af arbejdsmarkedsparathed og beskæftigelse, genforening med familie el.lign. og en plan for, hvordan en eventuelt fortsat støtte skal varetages.

Ansvaret for en fortsat støtte overgår ved afslutningen af CTI-forløbet til støttenetværket. Det bør afklares, om borgeren har brug for en fortsat individuel social og praktisk støtte efter CTI-forløbets ophør, fx støtte efter Servicelovens § 85, dvs. en hjemmevejleder e.l. En sådan indsats bør igangsættes inden CTI-forløbets afslutning for at sikre kontinuitet i støtten, og det er vigtigt, at der tages hensyn til ventetid på § 85 støtte.

CTI-medarbejderen og borgeren bruger den tredje fase til at gennemgå og reflektere over deres fælles arbejde, og hvilke ønsker borgeren har for fremtiden. Det er vigtigt, at CTI-medarbejderen signalerer tillid til, at borgeren, med støtte fra det etablerede støttenetværk, kan fastholde boligen, og ligeledes fastholde andre forbedringer.

CTI-medarbejderens opgaver i 3. fase

CTI-medarbejderens opgave i 3. fase er at afslutte CTI-forløbet og sikre, at støttenetværket er klar til at varetage støtten omkring borgeren.

Dette gøres ved, at:

  • CTI-medarbejderen og borgeren mødes med støttenetværket for at symbolisere overdragelsen.
  • CTI-medarbejderen og borgeren udvikler en langsigtet plan for den fortsatte støtte til borgeren.

Afslutning af CTI-forløb

Efter 9 måneder afsluttes CTI-forløbet. I forbindelse med afslutningen skal følgende være opfyldt:

  • Der skal være etableret et støttenetværk omkring borgeren, som kan tage over for CTI-medarbejderen.
  • Der skal være afholdt overdragelsessamtaler med alle relevante aktører.
  • Der skal være udarbejdet en langsigtet plan i samarbejde med borgeren.
  • Ansvaret for den langsigtede støtte efter CTI-forløbets ophør skal være placeret – fx hos en aktør i støttenetværket.
Sidst opdateret 06/05 2015