Gå til indhold

2. fase

I anden fase afprøves og tilpasses den plan og indsats, som borgeren og CTI-medarbejderen i fællesskab har udarbejdet og igangsat i den første fase.

CTI-medarbejderen har nu i højere grad fokus på at gøre borgeren selvhjulpen og på, at en del af indsatsen varetages af de øvrige tilbud.

Kontakten mellem CTI-medarbejderen og borgeren er regelmæssig, men typisk mindre intensiv end i første fase. Det er hensigten, at CTI-medarbejderen træder et skridt tilbage, men stadig er klar til at rådgive og støtte borgeren.

De lokale tilbud og støtteordninger overtager gradvist ansvaret for at give borgeren den støtte, han eller hun har behov for.

Kontakten mellem borgeren og de enkelte tilbud er stadig ny, og der er derfor behov for, at CTI-medarbejderen fx mægler i forbindelse med eventuelle konflikter, deltager i enkelte møder osv.

CTI-medarbejderens primære opgave i fase 2 er sammen med borgeren at afprøve, vurdere og tilpasse aktivitetsplanen, så den er fleksibel i forhold til borgerens støttebehov. CTI-medarbejderen skal i denne fase evaluere de aktiviteter, der er sat i gang, og sammen med borgeren at vurdere, hvorvidt tilbudene fungerer, samt om der skal sættes nye aktiviteter i gang.

CTI-medarbejderen skal fokusere på at vurdere, hvorvidt støttenetværket fra 1. CTI-fase er tilstrækkeligt, samtidig med at der løbende bliver lavet aftaler og planer med eventuelle nye tilbud til borgeren. CTI-medarbejderen fastholder borgerens motivation for at deltage i de forskellige aktiviteter. Nogle borgere vil miste motivationen til at forsætte.

Det er vigtigt, at CTI-medarbejderen kan vurdere, hvad der ligger bag og drøfte dette med borgeren. Der kan være behov for at skabe tryghed for borgeren fx gennem flere møder og øget kontakt til CTI-medarbejderen. Hvis borgeren er utilfreds med et tilbud eller CTI-forløbet som helhed, kan CTI-medarbejderen og borgeren i fællesskab tilrette aktivitetsplanen.

I nogle tilfælde må CTI-medarbejderen fortsætte og måske intensivere støtten i 2. fase. CTI-medarbejderen fortsætter den nødvendige sociale og praktiske støtte, men fokuserer på, at støtten efterhånden skal forankres i resten af borgerens støttenetværk.

CTI-medarbejderens opgaver i 2. fase

I 2. fase afprøver og evaluerer CTI-medarbejderen og borgeren om aktiviteterne opfylder borgerens støttebehov. Dette gøres ved, at:

  • CTI-medarbejderen fortsat har fokus på borgerens behov.
  • CTI-medarbejderen fortsat har tæt kontakt til borgeren, men lader de tilbud som borgeren er tilknyttet, varetage noget af støtten omkring borgeren.
  • CTI-medarbejderen observerer og evaluerer, om støttenetværket fungerer efter hensigten.
  • CTI-medarbejderen fortsat aktivt støtter borgeren, men borgeren bliver mere selvhjulpen.
  • CTI-medarbejderen støtter borgeren i at nå sine mål – og evt. med at justere disse.

Overgang til 3. fase

Overgangen til 3. CTI-fase sker ca. 6 måneder efter opstart. I forbindelse med overgangen skal følgende forhold være opfyldt:

  • Aktivitetsplanen og indsatsen skal være evalueret i samarbejde med borgeren.
  • Aktivitetsplanen og indsatsen skal tilrettes i samarbejde med borgeren.

Overgangen til tredje fase kendetegnes ved, at aktivitetsplanen og indsatsen justeres efter afprøvningens resultater, og at ansvaret for indsatsen overdrages til borgeren og de tilbud, borgeren er tilknyttet, og at indsatsen forankres i disse tilbud.

Sidst opdateret 06/05 2015