Gå til indhold

Indsatsen

Social og praktisk støtte i hverdagen

ACT-medarbejderen hjælper borgeren med at tilrettelægge sin hverdag på en måde, der gør borgeren i stand til at tage bedre kontrol over egen hverdag. Fx ved at skabe mere struktur i dagligdagen eller indgå i sociale relationer.

 • ACT-medarbejderen yder praktisk og social støtte i hverdagen, så borgeren oplever at få en tæt støtte.
 • ACT-medarbejderen arbejder i borgerens hjem og lokalmiljøet med sociale kompetencer og ressourcer.

ACT-indsatsen kan hjælpe borgeren med at:

 • fastholde egen bolig
 • håndtere ensomheden, som kan være forbundet med at flytte i egen bolig
 • sætte grænser, fx i forhold til at have gæster
 • skabe indhold i hverdagen og i livet
 • opbygge sunde, sociale netværk
 • få styr på økonomien
 • søge information, sætte mål, vurdere konsekvenser af eventuelle handlinger og træffe beslutninger
 • søge relevant hjælp, fx til økonomi, læge- eller tandlægebehandling, konflikter med naboer, venner, familie el.lign.
 • reducere eller afslutte misbrug
 • håndtere eller mindske gener af psykiske lidelser.

ACT-medarbejderens rolle er som udgangspunkt meget aktiv og vedholdende. ACT-medarbejderen skal italesætte, respektere og arbejde ud fra borgerens valg og guide, motivere og hjælpe med at lægge realistiske planer. Det er vigtigt, at målet for samarbejdet med borgeren er empowerment, så borgeren ikke passiveres og gøres afhængig af ACT-teamet, men samtidig skal der tages hensyn til, at borgeren har brug for en omfattende og langvarig social og praktisk støtte.

Sundhedsfaglig støtte

Målgruppe har svære misbrugsproblemer og/eller svær psykisk sygdom. Mange har også alvorlige fysiske helbredsproblemer, fx lunge- eller hjerteproblemer eller infektionssygdomme som HIV, hepatitis eller tuberkulose.

Borgerne har svært ved at benytte behandlingssystemerne, både misbrugsbehandlingssystemet og psykiatrien, og følge behandlingsforløb i det somatiske sundhedsvæsen. I ACT-teamet indgår en psykiater eller misbrugslæge, der tager hånd om den lægefaglige del af psykiatriske problemstillinger og misbrugsproblemer. Der indgår også en misbrugsbehandler, der yder social misbrugsbehandling i hjemmet.

Endelig indgår en sygeplejerske, der tager hånd om mindre akutte behandlingsbehov og hverdagens sundhedsmæssige problemstillinger, og som støtter borgerens brug af sundhedsvæsenet.

Borgeren kan også følge behandling på et misbrugscenter, hvis vedkommende ønsker dette. Hvis borgeren skifter til behandling i det eksisterende system, kan teamets medarbejdere støtte op om overgangen. Den mere specifikke rolle for de sundhedsfaglige medarbejdere er beskrevet nærmere i kapitel 7.

Borgerne, der er tilknyttet ACT-teamet, falder ofte mellem misbrugsbehandlingen og det psykiatriske system og har typisk ikke fået den nødvendige indsats og behandling.

Borgernes problemer er ofte så komplekse, at det kan være vanskeligt at afgøre, om borgeren primært er påvirket af sit misbrug, sin sindslidelse eller begge dele. Derfor er det vigtigt at sammentænke behandlingen af misbrug og sindslidelse.

Myndighedsdel

Borgerne har ofte meget komplekse problemstillinger, der kræver en bred indsats. Der er ofte et betydeligt myndighedsarbejde omkring borgeren. Fx kan der være et behov for at få en afklaring af borgernes forsørgelsesgrundlag.

Der vil også typisk være behov for at sikre, at borgeren får boligstøtte, ligesom der kan være behov for afklaring af behovet for enkeltydelser eller for øvrige ydelser. Sådanne problemstillinger fylder meget, og derfor har ACT-teamet medarbejdere med myndighedskompetence fra hhv. socialcenteret og jobcenteret. Det betyder en høj grad af smidighed til at varetage myndighedsdelen, og at den enkelte bostøttemedarbejder kan fokusere på det socialfaglige arbejde med borgeren.

Indsatser i dimensioner af borgerens liv

Arbejdet med at støtte borgeren og styrke borgerens livssituation foregår inden for en række dimensioner i borgerens liv som bolig, økonomi, fysisk og psykisk helbred, misbrug, socialt netværk, aktiviteter i hverdagen, uddannelse og arbejde. Det er dog ikke altid, at der er behov for indsatser i alle dimensioner, og der kan også være behov for at borgeren og ACT-medarbejderen sammen prioriterer, hvilke områder det er vigtigst at arbejde med.

Målgruppen for ACT-indsatsen har meget vanskeligt ved at følge indsatser i det eksisterende sociale system og behandlingssystem, og som nævnt i afsnit 6 indgår derfor i ACT-teamet specialiserede fagfunktioner, der direkte kan yde behandling til borgeren i eget hjem, og samtidig være med til at understøtte en ofte vanskelig kontakt med det etablerede behandlingssystem fx ved en psykiatrisk indlæggelse eller i forbindelse med behandling i det somatiske sundhedssystem.

I de foregående afsnit er indsatsen omkring borgerens boligsituation blevet beskrevet indgående. Ligeledes er ACT-forløbet blevet beskrevet. I dette afsnit beskrives en række forhold, det kan være vigtigt at arbejde med i indsatsen, inden for forskellige dimensioner af borgerens liv, og hvordan de forskellige fagfunktioner i teamet indgår i dette arbejde.

Sidst opdateret 06/05 2015