Gå til indhold

Socialt netværk

Her findes den relevante lovgivning relateret til sociale netværk.

Tilbud om bostøtte er en integreret del af Housing First tilgangen. En del af opgaven, som den er beskrevet i manualerne for bostøttemetoderne, er at arbejde med borgerens sociale netværk. Hertil gives mulighed for en række redskaber eller andre indsatser, som bostøttemedarbejderne kan anvende i samarbejde med borgeren. Det kan være netværksrådslagning, Ombold, SAND eller andet frivilligt arbejde, som borgeren kan være en del af.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven, kap. 4 og 5. pkt. 25) på retsinformation.dk.

Daglig aktivitetsdimension

Bostøttemedarbejderen skal som en del af bostøttemetoderne, i samarbejde med borgeren, arbejde på at få iværksat aktiviteter, som kan give indhold og mening i borgerens liv. F.eks. i form af aktivering, beskyttet beskæftigelse, eller aktivitets- og samværstilbud herunder mulighed for deltagelse i Ombold, SAND´s aktiviteter eller andet frivilligt arbejde.  

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven, kap. 4 og 5. pkt. 25) på retsinformation.dk.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vejledning om særlig støtte til voksne (afsnit IV og V) på retsinformation.dk.

 

Sidst opdateret 15/02 2018