Gå til indhold

Psykisk helbred

Her findes den relevante lovgivning omhandlende den psykiske helbredsdimension.

Mange borgere i hjemløshed lider af psykisk sygdom.

En gruppe har kontakt til det psykiatriske behandlingssystem, mens andre har brug for psykiatrisk udredning og behandling. Særligt gruppen af psykisk syge borgere i hjemløshed har behov for støtte til at få gennemført en udredning, og kan efterfølgende have behov for støtte i en evt. kontakt til behandlingspsykiatrien.

Danske Regioner besluttede i oktober 2012 at udbyde en fælles udredningspakke.

Voksenpsykiatri - Pakkeforløb til udredning på www.regioner.dk (pdf).

Der gøres opmærksom på, at der for den del af hjemløshedsgruppen, der er dobbeltdiagnosticeret, kan være en udskrivningsaftale eller, at der kan være behov for, at der udarbejdes en koordinationsplan.

En række borgere i hjemløshed med psykiske lidelser modtager bostøtte fra den kommunale socialpsykiatri. Her er der særligt tale om den gruppe af borgere, som lever i funktionel hjemløshed, og som indimellem søger optagelse på § 110 tilbud.

En anden gruppe af borgere i hjemløshed med psykiske lidelser modtager bostøtte i forbindelse med andre hjemløshedsproblematikker. Her kan bostøttens opmærksomhed på at få etableret og bevaret kontakten til den ambulante regionale distrikt/lokal psykiatri have stor betydning. Der er i sundhedsloven eller psykiatriloven ikke særlige bestemmelser, som omtaler en lovgivningsmæssig forpligtelse til at have ambulante distrikt/lokal psykiatriske tilbud.

Sundhedsloven

Sygehusbehandling m.v.
§ 79. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. Bestemmelserne om sygehusbehandling i afsnit VI omfatter også diagnostiske undersøgelser til brug for alment praktiserende læger, jf. § 60, og praktiserende speciallæger, jf. § 64.

Om sygehusbehandling i sundhedsloven på retsinformation.dk.

Serviceloven

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven, kap. 5.) på retsinformation.dk.

Sidst opdateret 14/04 2020