Gå til indhold

Økonomi

Her findes den relevante lovgivning omhandlende økonomidimensionen.

Boligindskud

Der kan søges om lån til beboerindskud, hvis man flytter i en almen bolig. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Man kan ikke søge om lån, hvis man flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ”pligtlån” – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse. Satserne kan du se nedenfor: 

Støtte til betaling af beboerindskud på retsinformation.dk. 

Boligsikring

Hvis man bor til leje, kan der søges boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Læs mere om reglerne for boligstøtte nedenfor: 

Vejledning om individuel boligstøtte på retsinformation.dk. 

Man skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb for at få boligstøtte.  

Lov om aktiv socialpolitik indeholder en række muligheder for hjælp i særlige tilfælde:

Særlig boligtillæg § 34

Personer, der opfylder betingelserne i § 11 i Lov om aktiv socialpolitik, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter § 25 få en særlig støtte.

Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

  1. Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7.
  2. Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4.
  3. Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.

Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter. Nedenfor finder du hele bekendtgørelsen: 

Lov om aktiv socialpolitik på retsinformation.dk. 

Hjælp til indskud/depositum/restance § 81 og løbende § 81 a

Kommunen har mulighed for at yde støtte til indskud eller depositum til boliger, der ikke kan opnås almindelig boligindskudslån til.

Det er desuden muligt at bevillige betaling af huslejerestance, og i en kort periode yde tilskud til huslejen indtil en holdbar løsning for borgeren er iværksat. Læs mere nedenfor: 

Udsættelsestruede lejere på retsinformation.dk.

Midlertidig huslejehjælp til unge

Med § 81 b vil kommunen få mulighed for at yde forebyggende hjælp til huslejebetaling til unge under 30 år, der har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale. Stabilitet omkring den unges boligsituation kan bl.a. bidrage til at fastholde fokus på at komme videre i uddannelse eller job og derigennem reducere risikoen for hjemløshed blandt unge.

Kommunen skal foretage en konkret individuel vurdering af, om der er behov for at yde midlertidig hjælp til huslejebetalingen ud fra en konkret vurdering af den unges særlige forhold, herunder om der er tale om en udsat boligsituation. Det kan f.eks. være sårbare unge, som ikke har boligmæssige alternativer, er i risiko for hjemløshed, eller som har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale, samt unge forældrepar, der har et begrænset rådighedsbeløb som følge af høje boligudgifter. Huslejehjælpen er ikke forbeholdt bestemte unge, men kan ydes af kommunen efter skønnet behov. Læs mere nedenfor: 

Midlertidig huslejehjælp på retsinformation.dk. 

 

 


Sidst opdateret 04/03 2021