Gå til indhold

Bolig

Her findes den relevante lovgivning omhandlende boligdimensionen.

Mulige boligløsninger i en Housing First-tilgang, hvor en boligløsning i den almene boligsektor sammen med den nødvendige bostøtte vil være udgangspunktet for at forebygge og reducere hjemløshed.

Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Regler om anvisning af almene boliger, til målgruppen for dette notat, er beskrevet i Lov om almene boliger § 59, stk. 1 og 2. 

Lov om almene boliger m.v på retsinformation.dk.

Udslusningsboliger i almene boligafdelinger

Regler om udslusningsboliger er beskrevet i Almenboliglovens § 63, Lov om leje af almene boliger m.v. § 4, stk. 3, Lov om social service § 163 a.

Almene familieboliger på retsinformation.dk. 

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven, afsnit IV, kapitel 12).

Bofællesskaber i almene boliger

Regler om bofællesskaber er beskrevet i Almenboliglovens § 51, stk. 2 og 3.

Etablering af bofællesskaber på retsinformation.dk. 

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven, afsnit I, kapitel 3).

Vejledning om botilbud på retsinformation.dk. 

Boligstøttereglerne for de særlige kollektive bofællesskaber er nærmere beskrevet i kapitel 4 a i Lov om individuel boligstøtte, herunder særligt § 24 a, stk. 1, nr. 1 og 2, samt i kapitel 12 a i Vejledning om individuel boligstøtte.

Skæve boliger til borgere i hjemløshed

Regler om skæve boliger er hjelmet i § 149 a i Lov om almene boliger.

Almene boliger til særlig udsatte grupper på retsinformation.dk.

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til Serviceloven, afsnit IV, kapitel 13).  Udslusningsboliger og Skæve boliger pkt.190 mf.

Vejledning om botilbud på retsinformation.dk. 

Mere om skæve boliger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kommunal anvisning i privat udlejningsbyggeri

Regler om kommunal udlejning af boliger i privat udlejningsbyggeri er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret.

Lov om kommunal anvisningsret på retsinformation.dk. 

Botilbud oprettet i henhold Serviceloven

§ 110 – midlertidig boformer: Efter Servicelovens § 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med sær¬lige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i Almenboligloven, Serviceloven og Friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven, Afsnit III, kapitel 10). 

§ 107 – midlertidige boformer: I disse typer af tilbud er der mulighed for at arbejde med brugernes problematikker omkring fx stofmisbrug eller psykisk sygdom, såfremt borgeren har behov for døgndækning af behandlingsmæssige årsager.

Anvendelsen af Servicelovens § 107 kan generelt integreres med andre indsatsformer navnlig udflytning til egen bolig gennem den kommunale boliganvisning, eventuelt med en individuel tilknyttet  bostøtte. Muligheden for at integrere de midlertidige tilbud med efterfølgende længerevarende/permanente tilbud gør, at en del af den usikkerhed som er knyttet til ikke at have en permanent bolig, muligvis kan undgås.

§ 108 – længerevarende boformer /alternative plejehjem: Gennem de senere år er der blandt andet sket en betydelig udbygning af de alternative plejehjem. Disse tilbud henvender sig til fx misbrugere og/eller psykisk syge misbrugere, der efter et mangeårigt (fortsat) misbrug og ofte et langt liv på gaden, udvikler plejebehov fra en forholdsvis tidlig alder. § 108 tilbud sigter generelt på permanent ophold, og giver mulighed for, at borgerne kan få den pleje, de vanskeligt kan få på midlertidige boformer, og som grundet målgruppens karakteristika er vanskelig at rumme på øvrige plejehjem.

Vejledning om botilbud på retsinformation.dk. 

Særligt for unge

Almene ungdomsboliger/startboliger: Regler om udlejning af almene ungdomsboliger er beskrevet i Lov om almene boliger § 4, og § 101 a.

Startboligbidrag til ungdomsboliger på retsinformation.dk.

Botilbud oprettet i henhold serviceloven

Brug af anbringelse efter § 66: Anbringelsessteder for børn og unge kan være:

  1. Plejefamilier.
  2. Kommunale plejefamilier.
  3. Netværksplejefamilier.
  4. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.
  5. Opholdssteder for børn og unge.
  6. Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier på retsinformation.dk.

Sidst opdateret 14/04 2020