Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Udbredelse af Housing First

Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Programmet skal medvirke til at nedbringe hjemløsheden i Danmark gennem en fortsat og udvidet indsats for at udbrede og forankre Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT) i kommuner og på § 110 boformer.

Projektperiode:

2020 - 2019

Målgruppe:

Den primære målgruppe er hjemløse borgere eller borgere i risiko for at blive hjemløse. Det er kendetegnende for målgruppen, at der er tale om mennesker, der ud over (risiko for) hjemløshed har komplekse sociale problemstillinger såsom psykiske problemer, dårligt helbred, misbrug, dårlig økonomi og manglende socialt netværk. Den sekundære målgruppe omfatter kommunerne, der har den direkte kontakt til og myndighedsansvaret for borgere i hjemløshed. Kompleksiteten i de hjemløse borgeres problemstillinger kræver samspil ikke blot på tværs af afdelinger, lovgivninger og forvaltninger men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter i kontakt med borgere i hjemløshed, målgruppen omfatter dermed alle organisatoriske niveauer. Samtidig er § 110 boformerne i målgruppen, idet det ofte er her, borgerne søger ophold. § 110 tilbuddene er dermed platform for, at borgernes funktionsnedsættelser udredes, så det sikres, at borgerne tilbydes mere systematiske og målrettede rehabiliterende indsatser, der hænger sammen med de indsatser, borgerne i øvrigt tilbydes.

Baggrund for projektet:

I de seneste år er antallet af hjemløse borgere steget. Stadigt flere borgere lever på forsorgshjem, på gaden, midlertidigt hos familie og venner eller i andre former for hjemløshed. Den nyeste hjemløsetælling fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viste at 6.138 borgere i uge 6 i 2015 befandt sig i en hjemløshedssituation. Danske resultater viser, at ni ud af ti hjemløse borgere, der tilbydes en Housing First indsats, på sigt bliver i egen bolig. Derudover viser resultaterne, at de evidensbaserede bostøttemetoder, der på hjemløseområdet i Danmark er koblet på Housing First princippet, er omkostningseffektive sammenlignet med, hvad det koster, at borgerne er på forsorgshjem og gør brug af andre indsatser.

Formål:

Programmets overordnede formål er at nedbringe hjemløsheden i Danmark ved på den ene side at forebygge, at borgerne oplever at komme ud i hjemløshed og på den anden side at støtte hjemløse borgere ud af hjemløshed. På borgerniveau er de langsigtede virkninger, at borgeren fastholder egen bolig, samt genvinder sin funktionsevne i et omfang, så det svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. På organisationsniveau er de langsigtede virkninger, at den enkelte kommune har organiseret sig og arbejder efter Housing First Princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, at kommunerne yder en virkningsfuld forebyggende og tidlig indsats, samt at boformerne arbejder tæt sammen med kommunale myndigheder og yder en målrettet rehabiliterende og recovery orienteret indsats.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management varetager indsamlingen af dokumentation på borger og fidelitetsniveau, ligesom de i samarbejde med SFI forestår den samlede evaluering af programmet.

Samarbejdsparter:

SFI og Ankestyrelsen indsamler og udarbejder som en del af programmet mere viden på området.

Kontakt:

Karin Egholm
+45 91 37 02 88
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 13/03 2018