Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Social støtte til udsatte ledige

Social støtte til udsatte ledige

Jobcenter og socialforvaltning skal samarbejde om en integreret og intensiv indsats for udsatte borgere i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i samarbejde med STAR.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykiske lidelser og/eller sociale problemer.

Baggrund for projektet:

Borgere, der har funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, står i markant grad uden for arbejdsmarkedet. For at understøtte, at flere af disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse, er der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet har fokus på en integreret og intensiv indsats. Beskæftigelse er ikke blot et mål i sig selv, men kan som en del af en social indsats også være med til at understøtte positiv forandring, bedre trivsel og mental sundhed for borgeren.

Formål:

Formålet med projektet er at afprøve en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, som skal støtte borgeren i overgangen til job. Initiativet bygger på viden fra både det sociale område og fra beskæftigelsesområdet. I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret fra dag ét indgår et forpligtende samarbejde om en sammenhængende indsats i et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson, borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder. Den sociale indsats til borgeren gives i kombination med et virksomhedsrettet forløb og kører i tre parallelle spor: Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen. Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som borgeren oplever, er de væsentligste for at klare hverdagen med job. Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter indsatsen er ophørt. Målet med projektet er at: Flere deltager i en virksomhedsrettet indsats med fokus på ordinær beskæftigelse. Flere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet efter at have deltaget i forløbet. Jobcentre og socialforvaltninger sammensætter og gennemfører i fællesskab en helhedsorienteret og sammenhængende indsats baseret på borgerens mål, ønsker og behov. Borgeren oplever bedre trivsel og vil på længere sigt have et mindre behov for støtte. Det forventes, at initiativet sættes i gang i syv kommuner og får deltagelse af omkring 750 borgere, der optages løbende. Projektkommunerne får rådgivning og vejledning, kompetenceudvikling af medarbejdere og redskaber til at understøtte indsatsen. Ansøgningspuljen bliver udmeldt inden sommeren 2017.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet skal give viden om, hvorvidt indsatsen har en bedre effekt over for målgruppen end den indsats, der ydes i jobcentre og socialforvaltninger i dag. Der gennemføres tre evalueringer af henholdsvis effekt, økonomi og implementering.

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Finansiering:

Der er afsat 39,1 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2017-2020 på beskæftigelsesområdet. Heraf er 3,0 mio. kr. afsat til evaluering.

Mere information:

Det er også muligt at læse om projektet på STARs hjemmeside: www.star.dk  

Kontaktperson hos STAR er Hanne Heebøll,  

Find spørgsmål og svar om projektet 

Kontakt:

Maja Tommerup Kleiner, projektleder
91 37 02 54
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 06/04 2017