Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Jobcenteret og socialforvaltningen skal samarbejde om at hjælpe udsatte ledige i job i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked (STAR)

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykiske lidelser og sociale problemer.

Baggrund for projektet:

Borgere, der har funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, står i markant grad uden for arbejdsmarkedet. For at understøtte, at flere af disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse, er der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet har fokus på en integreret og intensiv indsats. Beskæftigelse er ikke blot et mål i sig selv, men kan som en del af en social indsats også være med til at understøtte positiv forandring, bedre trivsel og mental sundhed for borgeren.

Formål:

Som led i projektet er der udmeldt en ansøgningspulje. Ansøgningspuljens formål er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt. I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret fra dag ét indgår et forpligtende samarbejde om en sammenhængende indsats i et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren ved hjælp af CTI-metoden (Critical Time Intervention). Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson (CTI-medarbejder), borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder. Den sociale indsats til borgeren gives sammen med et virksomhedsrettet forløb med tre spor: • Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen. • Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som borgeren oplever, er de væsentligste for at klare hverdagen med job. • Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter indsatsen er ophørt.

Dokumentation og evaluering:

Projektet skal give viden om, om indsatsen har en bedre effekt over for målgruppen end den indsats, der ydes i jobcentre og socialforvaltninger i dag. Der gennemføres tre evalueringer af henholdsvis effekten for borgerne, økonomien og implementeringen i kommunerne.

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Finansiering:

Der er afsat 39,1 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2017-2020 på beskæftigelsesområdet. Heraf er 29,8 mio. kr. afsat til en ansøgningspulje og 3,0 mio. kr. til evaluering.

Mere information:

Ansøgerkreds: Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner. Det forventes, at syv kommuner deltager i projektet med samlet omkring 750 borgere, der modtager indsatsen. Projektkommunerne får kompetenceudvikling af medarbejderne, processtøtte og redskaber til at understøtte indsatsen. Der stilles krav om, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem socialforvaltningen og jobcenteret forud for ansøgningen og at ansøgningen indsendes af socialforvaltningen og jobcenteret i fællesskab.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Der har været afholdt et informationsmøde om ansøgningspuljen 21. juni 2017.

Se slides fra informationsmødet  21. juni om puljen 

Find spørgsmål og svar om projektet (pdf) 

Materiale relateret til projektet:

Kontaktperson hos STAR er Louise Farslund Kjeldsen,

Kontakt:

Stine Weiersøe Villadsen
+45 41 73 08 40
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 11/10 2017