Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Jobcenteret og socialforvaltningen skal samarbejde om at hjælpe udsatte ledige i job i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked (STAR)

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykiske lidelser og sociale problemer.

Baggrund for projektet:

Borgere, der har funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, står i markant grad uden for arbejdsmarkedet. For at understøtte, at flere af disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse, er der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet har fokus på en integreret og intensiv indsats. Beskæftigelse er ikke blot et mål i sig selv, men kan som en del af en social indsats også være med til at understøtte positiv forandring, bedre trivsel og mental sundhed for borgeren.

Formål:

Projektet er et satspuljeprojekt med det formål at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt. I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret fra dag ét indgår et forpligtende samarbejde om en sammenhængende indsats i et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren ved hjælp af CTI-metoden (Critical Time Intervention). Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson (CTI-medarbejder), borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder. Den sociale indsats til borgeren gives sammen med et virksomhedsrettet forløb med tre spor: • Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen. • Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som borgeren oplever, er de væsentligste for at klare hverdagen med job. • Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter indsatsen er ophørt.

Dokumentation og evaluering:

Projektet skal give viden om, om indsatsen har en bedre effekt over for målgruppen end den indsats, der ydes i jobcentre og socialforvaltninger i dag. Der gennemføres tre evalueringer af henholdsvis effekten for borgerne, økonomien og implementeringen i kommunerne. Rambøll er ekstern evaluator og foretager både en implementerings- og en effektevaluering samt en økonomisk evaluering af projektet. Den samlede evaluering er klar ultimo 2020.

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunerne Brøndby, Halsnæs, Jammerbugt, Mariagerfjord og Tønder deltager i projektet. Projektet evalueres af Rambøll. Trancit er uddannelsesleverandør.

Finansiering:

Der er afsat 39,1 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2017-2020 på beskæftigelsesområdet. Heraf er 29,8 mio. kr. afsat til en ansøgningspulje og 3,0 mio. kr. til evaluering.

Mere information:

Ansøgningsfristen er udløbet.

Der har været afholdt et informationsmøde om ansøgningspuljen 21. juni 2017.

Find spørgsmål og svar om projektet (pdf) 

Her finder du materiale relateret til projektet (internt link) 

Kontaktperson hos STAR er Susanne K. Ellegaard. Hun kan kontaktes på følgende mailadresse:

Kontakt:

Anders Søberg
+45 41 93 24 04
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 30/08 2019