Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Screening af indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd

Screening af indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd

Socialstyrelsen screener i kommuner og civilsamfund for indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd. Screeningen skal understøtte en tidlig, forebyggende indsats.

Projektperiode:

2019 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen er voldsudsatte kvinder, som ikke tager ophold på kvindekrisecenter, og voldsudsatte mænd

Baggrund for projektet:

Det anslås, at ca. 38.000 kvinder årligt er udsat for fysisk partnervold. Ca. 1.700 havde i 2017 ophold på kvindekrisecentre. Det anslås endvidere, at ca. 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold, og ganske få tager ophold på et mandecenter eller mandekrisecenter. Der er i dag kun sparsom viden om målgrupperne og deres støttebehov, men international forskning indikerer, at voldsudsatte typisk har dårlig økonomi og svag tilknytning til arbejdsmarkedet, har oplevet overgreb i barndommen eller er psykisk sårbare eller har et alkohol- eller stofmisbrug. Mere viden om målgrupperne og indsatser til dem kan derfor komme kommunerne til gavn i udviklingen af en tidlig, forebyggende indsats, der fx kan forhindre ophold på krisecentre.

Formål:

Formålet med screeningen er at indsamle viden om indsatser til kvinder, som ikke tager ophold på kvindekrisecenter, og om voldsudsatte mænd. Formålet med screeningen opfyldes ved, at der tilvejebringes viden om målgruppernes støttebehov og sociale problemer og om forebyggende, opsporende og støttende indsatser, som viser sig særligt gavnlige for målgrupperne, og som er relevante for kommuner og civilsamfund. Formålet er også at afdække kommunernes og civilsamfundets efterspørgsel efter indsatser på området. Screeningen skal bidrage til, at der foreligger tilstrækkelig viden til foretage en vurdering af, om de identificerede indsatser skal indgå i en senere metodeudvikling.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages ikke en evaluering af initiativet.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen sender opgaven i udbud, og en ekstern leverandør foretager screeningen og udarbejder den endelige rapport.

Finansiering:

Screeningen er finansieret af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2019 (UIP). Der er afsat 1,4 mio. kr. til projektet i 2019.

Kontakt:

Kasper Hedegaard Vincents
+ 45 41 74 00 02
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 05/04 2019