Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Modning af modificeret ACT-metode

Modning af modificeret ACT-metode til voksne med komplekse problemstillinger

Initiativet skal sikre, at voksne med komplekse problemstillinger, som har vanskeligt ved eller ikke formår at drage nytte af behandling eller støtte fra de ordinære tilbud, får en helhedsorienteret og koordineret indsats, der modsvarer kompleksiteten i borgerens problemstillinger.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er udsatte voksne med de mest komplekse problemstillinger, herunder psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som det ikke er lykkedes at fastholde i støtte og/ eller behandling. Målgruppen er karakteriset ved at have behov for et fleksibelt, intensivt, opsøgende og længerevarende helhedsorienteret forløb.

Baggrund for projektet:

Kommunale og regionale tilbud oplever at have vanskeligt ved at håndtere nogle af de mest udsatte borgere, som har særligt komplekse problemstillinger. Kompleksiteten betyder, at borgerne risikerer ikke at blive tilstrækkeligt udredt, få den nødvendige støtte eller profitere af de tilgængelige indsatser. Der er for de mest udsatte borgere behov for en mere intensiv, fleksibel og udgående indsats, der er tilpasset deres individuelle behov og kan støtte dem til en forbedring af deres livssituation.

Formål:

Initiativet skal bidrage til at udvikle og modne en modificeret ACT-indsats, som indeholder metodens fleksible, intensive og helhedsorienterede tilgang, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser. I initiativet påtænkes den modificerede ACT-indsats i særlig grad at tage udgangspunkt i de nye muligheder for at udarbejde ”en helhedsorienteret plan”, der etableres som led i sammenhængsreformen. Formålet er, at borgere med de mest komplekse problemstillinger oplever en bedring i livssituationen, ved at de får foretaget relevant udredning og modtager en udgående, fleksibel, tidsubegrænset, helhedsorienteret og koordineret indsats, som modsvarer kompleksiteten i borgerens støttebehov.

Dokumentation og evaluering:

En ekstern evaluator gennemfører en systematisk erfaringsopsamling af udviklingsprocessen. Evalueringsviden bringes løbende i spil bl.a. på faglige udviklingsmøder med initiativkommunerne. Der udarbejdes en fælles metodebeskrivelse og en slutevaluering om foreløbige resultater, implementering og økonomi.

Finansiering:

Initiativet finansieres af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 (UIP). For perioden 2019-2022 er der i alt afsat 9,0 mio. kr. til ansøgningspuljen, der udmøntes i 2. kvartal 2019.

Mere information:

Assertive Community Treatment (ACT) - Metodemanual til hjemløshedsområdet. Læs mere via dette link på Socialstyrelsens hjemmeside.

Kontakt:

Christina Lykke Kaldahl
91 37 02 81
Social Udsathed
Sidst opdateret 16/05 2022