Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Modning af forebyggende metoder og indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Modning af forebyggende metoder og indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Projektet skal identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser i kommunerne til unge med psykisk sårbarhed. Kommunerne kan indgå i et samarbejde med relevante sociale tilbud, der kan være regionale, private eller frivillige aktører.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Unge med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år. Målgruppen er præget af et bredt spektrum af problematikker bl.a. ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd.

Baggrund for projektet:

Et stigende antal unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel eller diagnosticeres med psykiske lidelser. En stor midtergruppe er for raske til psykiatrisk behandling, men mistrives i en grad, så de har brug for hjælp. Denne målgruppe er i risiko for ikke at påbegynde eller falde fra en uddannelse eller et arbejde. Målgruppen vurderes at have brug for en tidsbegrænset, hurtig, tilgængelig, fleksibel, kompetent og helhedsorienteret støtte, så de efterfølgende i højere grad kan leve et liv uden eller med begrænset støtte. I Socialpolitisk redegørelse 2017 vurderes det, at der i begrænset omfang findes metoder, der har et forebyggende sigte og kan forhindre, at begyndende sociale problemer udvikler sig.

Formål:

Projektet skal identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser mhp. at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed. Indsatserne skal føre til, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde sociale fællesskaber. På længere sigt er det et formål at målgruppen opnår en øget fastholdelse i og opnåelse af uddannelse og beskæftigelse. Formålet med projektet er dertil at tilbyde unge en målrettet støtte, der understøtter, at de på sigt kan fortsætte et liv uden eller med mindst mulig støtte. Indsatserne skal også bidrage til, at de unges problemer ikke forværres.

Dokumentation og evaluering:

Projektet vil løbende blive dokumenteret og evalueret af en ekstern evaluator. Evalueringen forventes færdiggjort primo 2021.

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 og den efterfølgende aftale om Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet for 2017 (UIP) er der afsat midler til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge. Initiativet gennemføres som et metode¬modningsprojekt i henhold til Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.

Kontakt:

Mia Sandholdt
41 93 25 88
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 05/02 2021