Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen yder processtøtte til kommunerne vedr. Servicelovens ændring af § 109, stk.7. Iflg. loven skal kommuner tilbyde rådgivning til kvinder på krisecenter vedr. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Nu er alle kvinder på krisecenter omfattet af loven.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Kvinder på krisecenter. Koordinerende rådgivere (§ 109 stk. 7) i kommuner.

Baggrund for projektet:

For at udvide og styrke indsatsen over for alle voldsudsatte kvinder er servicelovens § 109, stk. 4, ændret, således at kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til alle kvinder på kvindekrisecenter. Hidtil har tilbuddet kun omfattet kvinder med børn. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter kvindens optagelse i boformen, og introducere hende til den koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Det præciseres, at den koordinerende rådgivning skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes.

Formål:

Formålet med initiativet er, at voldsudsatte kvinder på kvindekrisecenter får bedre muligheder for at etablere et liv uden vold. Den hidtidige familierådgivning har ikke omfattet kvinder uden børn. Socialstyrelsens ”Årsstatistik 2012, Kvinder og børn på krisecenter” viser, at kvinder på krisecenter uden børn i højere grad har været udsat for fysisk vold og været udsat for fysisk vold gennem længere tid i seneste voldsforhold end kvinder med børn. Dette giver grundlag for at antage, at kvinder uden børn ligeledes har behov for en helhedsorienteret hjælp og støtte i overgangen til en selvstændig tilværelse. Det forventes, at kvinder uden børn som følge heraf vil få et bedre fundament for at skabe en tilværelse fri for vold, og det forventes derfor, at en udvidelse af målgruppen for rådgivningsordningen vil understøtte en nedbringelse af andelen af kvinder, der gennem livet har behov for flere ophold på et kvindekrisecenter. For at styrke indsatsen over for voldsudsatte kvinder på kvindekrisecentre, ydes der implementeringsstøtte i form af temadage til kommunerne i forbindelse med lovændringen. Desuden understøttes implementeringen af den udvidede og styrkede rådgivning gennem en systematisering og formidling af aktuelt bedste viden på området.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke.

Finansiering:

Initiativet er finansieret af satspuljeaftalen for 2015.

Kontakt:

Lise Barlach
+45 25 62 41 53
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 06/07 2017