Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Målet med handlingsplanen er, at der skal være færre borgere i hjemløshed i Danmark. Det skal ske gennem en udbredelse af virksomme indsatser til flere kommuner, så flere personer, som lever i hjemløshed, får den rette hjælp. Samtidig skal forebyggelsen af hjemløshed styrkes, og tilstrømningen af unge i hjemløshed skal standses og flere ældre i hjemløshed skal hjælpes til en tryg og værdig tilværelse.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Den primære målgruppe er borgere i hjemløshed, eller borgere der er i risiko for at blive ramt af hjemløshed, herunder også børn og unge i alderen fra 14 år. Den sekundære målgruppe omfatter kommunerne, der har den direkte kontakt til og myndighedsansvaret for borgere i hjemløshed. Kompleksiteten i problemstillingerne hos borgere i hjemløshed kræver samspil ikke blot på tværs af afdelinger, lovgivninger og forvaltninger men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter i kontakt med borgere i hjemløshed, målgruppen omfatter dermed alle organisatoriske niveauer. Samtidig er § 110 boformerne i målgruppen, idet det ofte er her, borgerne søger ophold. § 110 tilbuddene er dermed platform for, at borgernes funktionsnedsættelser udredes, så det sikres, at borgerne tilbydes mere systematiske og målrettede rehabiliterende indsatser, der hænger sammen med de indsatser, borgerne i øvrigt tilbydes.

Baggrund for projektet:

Der har igennem en årrække været igangsat flere større statslige initiativer med henblik på at styrke indsatsen mod hjemløshed samt at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed i Danmark. Som led i Hjemløsestrategien (2009-2013) og efterfølgende initiativer er der især arbejdet med at udvikle, udbrede og forankre en vidensbaseret social indsats i form af Housing First-tilgangen og tre evidensbaserede bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) samt samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” målrettet unge. Arbejdet har været målrettet landets kommuner og boformer for unge i hjemløshed. På trods af ovenstående initiativer er der med VIVE’s hjemløshedstællinger registreret en stigning i antallet af borgere i hjemløshed fra 4.998 i 2009 til 6.635 i 2017. Det stadigt stigende antal borgere i hjemløshed viser, at der er et fortsat behov for differentierede indsatser på hjemløshedsområdet. Handlingsplanen udgør en fortsættelse af allerede igangsatte initiativer og bygger videre på de erfaringer, som er gjort i forbindelse med de tidligere statslige initiativer, samt bygger på erfaringer fra både unge og voksenområdet i en række andre lande, der arbejder med såvel forebyggelse af hjemløshed som med at støtte borgere ud af hjemløshed.

Formål:

Projektets overordnede formål er derfor at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed i Danmark ved på den ene side at forebygge, at borgere oplever at komme ud i en hjemløshedssituation og på den anden side at støtte borgere ud af hjemløshed. På borgerniveau er de langsigtede mål, at borgeren fastholder egen bolig, samt har genvundet sin funktionsevne i et omfang, så den svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. På organisationsniveau er de langsigtede mål, at den enkelte kommune har organiseret sig og arbejder i tråd med Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, at kommunerne yder en virkningsfuld forebyggende og tidlig indsats, samt at andre aktører fx boformerne arbejder tæt sammen med de kommunale myndigheder samt yder en rehabiliterende og recoveryorienteret indsats.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management varetager indsamlingen af dokumentation på borger og fidelitetsniveau, ligesom de i samarbejde med VIVE forestår den samlede evaluering af programmet

Mere information:

Mere om Housing First

Kontakt:

Karin Egholm
+45 91 37 02 88
Center for Udsatte Voksne
Sidst opdateret 05/05 2021