Forside > Projekter og initiativer > Voksne > Frivillig faglighed

Frivillig faglighed

Projektet skal bidrage til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter. Det skal ske gennem frivillig faglighed, der er organiseret i partnerskaber mellem kommuner, tilbud, virksomheder og frivilligcentre.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe for dette projekt er mennesker med handicap, der i forvejen modtager en eller flere ydelser efter Serviceloven. Den sekundære målgruppe er frivillighedsområdet, forstået som frivillige sociale organisationer, kommunerne, virksomheder og de frivillige borgere, der yder indsatsen i projekterne.

Baggrund for projektet:

Projektet Frivillig faglighed indgår i regeringens handicappolitiske handlingsplan under temaet Medborgerskab og deltagelse. Under dette tema er der blandt andet fokus på at understøtte samarbejdet mellem civilsamfundets aktører om at skabe større mangfoldighed i samfundets fællesskaber og institutioner og særligt understøtte udviklingen af den frivillige indsats, så de frivillige i endnu højere grad kan bidrage til at fremme social inklusion og oplevelsen af øget livskvalitet for mennesker med handicap. Projektet har til formål at understøtte en udvikling af civilsamfundsområdet i en retning, hvor frivillige organisationer og kommuner i højere grad gør brug af særlige faglige kompetencer hos frivillige, og hvor private virksomheder bidrager til denne udvikling.

Formål:

Det langsigtede mål med projektet er at skabe øget deltagelse og inklusion for mennesker med handicap. Dette sker gennem supplerende tilbud, hvor frivillige anvender en bestemt faglighed i en organiseret, frivillig indsats. Ved at tage udgangspunkt i særlige kompetencer hos frivillige, kan målrettede tilbud bidrage med en supplerende indsats over for mennesker med handicap. Det kan fx være i forhold til deltagelse i aktiviteter eller erhvervelse af kompetencer i forhold til fritidslivet. Ved at inddrage frivillige med faglighed af forskellig art, er det antagelsen, at borgere med handicap kan få en støtte og nogle tilbud, som de ellers ikke ville have modtaget, så de i højere grad kan deltage i andre typer aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle deres sociale netværk samt bidrage til højere grad af inklusion i civilsamfundet. Projektet lægger op til, at frivillige organisationer, kommuner og private virksomheder i samarbejde (partnerskaber) afprøver modeller i forhold til at gøre brug af frivillige og dermed skabe ekstra muligheder for mennesker med handicap. Det er således også et mål at opnå erfaring med forskellige former for partnerskaber inden for handicapområdet. Der er indledningsvist gennemført en opsamling af nationale og internationale erfaringer med at anvende en bestemt faglighed som afsæt for en organiseret, frivillig indsats. På baggrund af denne er der udvalgt en model, som gennem en ansøgningspulje afprøves i udvalgte projekter.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres i projektperiodens sidste år af ekstern evaluator. Der vil dog blive udviklet et datakoncept i efteråret 2014, som skal understøtte løbende indsamling af data fra projekterne til brug for den afsluttende evaluering. Evalueringen vil tage udgangspunkt i Socialstyrelsens Evalueringsguide og vil bestå af centrale variable i modellernes forandringsteorier samt kvalitative målinger af brugernes og øvrige aktørers vurdering af effekten.

Finansiering:

Projektet er en del af satspuljeaftalen 2014-2017.

Kontakt:

Stine Weiersøe Villadsen
+45 41 73 08 40
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 06/07 2017