Forside > Projekter og initiativer > Unge > Efterværn og netværksgrupper for anbragte unge

Undersøgelse og erfaringsopsamling ifm. pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.

Projektperiode:

2016 - 2017

Målgruppe:

Anbragte og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år.

Baggrund for projektet:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 97,3 mio. til initiativet ”Efterværn og støtte til nuværende og tidligere anbragte børn og unge samt undersøge af efterværn”. Initiativet skal styrke af overgangen fra barn til voksen for anbragte unge samt skabe kvalificeret viden om kommunernes praksis på efterværnsområdet.

Formål:

Opgaven indeholder to dele. Del I skal være en grundig forløbsundersøgelse af kommunerne praksis omkring brug af efterværn efter SEL § 76, herunder afdække 1) hvor mange og hvilke unge der hhv. modtager efterværn, tilbydes efterværn men takker nej, og ikke tilbydes efterværn, 2) hvilke efterværnsydelser de unge modtager og varigheden heraf, 3) sammenhængen med lignende ydelser via andre ressortområder som fx beskæftigelses, uddannelses- eller sundhedsområdet, der kan fungere som supplement eller alternativ til efterværn for anbragte og tidligere anbragte unge. Og endeligt skal undersøgelsen afdække 4) hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger. Del II skal kortlægge erfaringerne med de efterværnsindsatser, der er udmøntet i forbindelse med puljen til efterværn og netværksgrupper til nuværende og tidligere anbragte unge medio 2015. Erfaringerne skal fokusere på lovende indsatser for målgruppen, og herunder beskrive metoder, resultater på borgerniveau samt relevante tværgående temaer som fx rekruttering og fastholdelse. Opgaven har været i udbud via Social- og Indenrigsministeriet rammeaftale til brug af konsulentydelser med ansøgningsfrist d. 17.marts 2016.

Dokumentation og evaluering:

Både undersøgelsen af kommunernes praksis samt erfaringsopsamlingen på baggrund af den i 2015 udmøntede pulje forventes at udkomme medio 2017.

Finansiering:

Den samlede økonomiske ramme for udbuddet er 4.400.000 kr. ekskl. moms svarende til 5.500.000 kr. inkl. moms.

Kontakt:

Stine Marie Trøjborg Thomsen
+45 41 93 24 36
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 18/01 2018