Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Udbredelse af MOVE > Ansøg om støtte til at implementere MOVE

Ansøg om MOVE implementeringsforløb

Er I interesserede i at forbedre jeres stofmisbrugsbehandling til unge? Kommuner kan igen søge Socialstyrelsen om kompetenceudvikling og hjælp til implementeringen af behandlingsmetoden MOVE. Metoden har vist sig særligt effektiv til behandling af unge. Fristen for ansøgning er 24. september 2021.

MOVE er en behandlingsmetode til unge i alderen 15 til 25 år med et problematisk brug af stoffer. Socialstyrelsen tilbyder at understøtte kommunens implementeringsarbejde, gratis uddannelse af medarbejdere i metoden samt løbende sparring med medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Ansøgningsrunden åbner d. 17. juni og har frist d. 24. september.

Det er sidste gang inden for gældende bevilling, at forløbene tilbydes. Det vides aktuelt ikke, om det bliver muligt at tilbyde forløbene igen senere.

Alle relevante informationer, vejledning til ansøgning, ansøgningsskema og kriterier for udvælgelse kan findes i afsnittene nedenfor.

Her findes også flere informationer om metoden og dens effekt og økonomi.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan søger man implementeringsstøtte?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Hent ansøgningsskemaet her

Hent vejledningen her

Hent bilag om monitorering her

Antal pladser og kriterier for udvælgelse

Socialstyrelsen kan tilbyde implementeringsforløb til 7-9 kommuner i 2021-2023. Der er allerede tildelt rådgivningsforløb til 3 kommuner, og 4-6 kommuner kan få tildelt et rådgivningsforløb i anden ansøgningsrunde. Selve uddannelsesforløbene og implementeringen vil blive påbegyndt i efteråret.

Kommunens ansøgning om implementeringsstøtte bliver vurderet i forhold til tre tildelingskriterier: 1) Målgruppens relative størrelse, 2) Kommunens motivation og opbakning fra ledelsen, 3) Rekruttering af målgruppen. Nærmere bestemt vil der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende:

  1. Målgruppens relative størrelse. Kommuner med en særlig stor andel af borgere i målgruppen for MOVE i forhold til kommunens størrelse vil blive foretrukket til implementeringsstøtte. I vurderingen af målgruppens relative størrelse indgår desuden, hvor mange borgere kommunen forventer, at metoden vil blive anvendt overfor i forhold til antallet af medarbejdere, der uddannes i metoden. Det er også muligt at samarbejde på tværs af kommuner om en fælles ansøgning. For kommuner, som søger i samarbejde, vil den samlede målgruppe på tværs af kommunerne blive taget i betragtning. Andelen af borgere i målgruppen vurderes ved at sammenholde den angivne målgruppestørrelse med antal borgere i kommunen.
  2. Kommunens motivation og opbakning fra ledelsen. Det vurderes, om det er tydeligt beskrevet, at der er ledelsesopbakning til at implementere metoden. Det vurderes endvidere, om det fremgår tydeligt, at kommunen er indstillet på at implementere samtlige elementer i MOVE, og at kommunen er indstillet på at deltage i samtlige elementer af implementeringsstøtten og kompetenceudviklingsforløbet. Kommunen skal være særligt opmærksom på, at brugen af gavekort skal skrives ind i kommunens kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling, jf. bekendtgørelse nr. 1477 af 17. dec. 2019 om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.
  3. Rekruttering af målgruppen. Det vurderes, om det er sandsynliggjort, at der kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal personer fra målgruppen til at sikre driften af metoden i behandlingstilbuddet.

Socialstyrelsen kan nu tilbyde implementeringsstøtte til maksimalt seks kommuner. Såfremt Socialstyrelsen modtager ansøgninger fra mere end seks kommuner til implementering af MOVE, vil Socialstyrelsen prioritere med udgangspunkt i disse tildelingskriterier.

Spørgsmål til ansøgning

Den 25. august afholder Socialstyrelsen et virtuelt møde, hvor interesserede kommuner kan få afklaret eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen. Der er tale om et åbent informationsmøde, hvor Socialstyrelsen besvarer deltagernes spørgsmål til ansøgningsprocessen i plenum. Tilmeldingsfrist til mødet er den 20. august 2021.

Tilmeldingslink til mødet kan findes her

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 24. september. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen senest den 7. oktober.

Den 25. oktober 2021 afholdes opstartsmøde for de udtagne kommuner. Såfremt situationen omkring Covid-19 tillader det, forventes mødet afholdt fysisk i Odense. Hvis dette ikke er muligt afholdes mødet digitalt. På mødet skal den enkelte kommune som minimum deltage med leder, projektleder og det planlagte implementeringsteam.

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: move@socialstyrelsen.dk. Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Socialstyrelsen på mail til move@socialstyrelsen.dk eller på telefon til fuldmægtig Stine Kjær (41 93 25 68) eller fuldmægtig Ditte Jønsson Granat (41 73 08 34)

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Om MOVE

MOVE er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling, der består i et tidsafgrænset og struktureret samtaleforløb. Samtaleforløbet består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. De centrale samtaleteknikker i metoden er Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi.

Samtaleteknikkerne supplereres med en række strukturelle behandlingselementer:

  • Gavekort for fremmøde
  • Sms-påmindelser
  • Statusbreve
  • Behandlingsplan, hvor mål formuleres sammen med den unge.
  • Ungmap
  • TEM.

Der arbejdes desuden med systematisk udredning, faste dagsordner og hjemmeopgaver.

Læs mere om MOVE på Socialstyrelsens hjemmeside her

Metodens historik og udbredelse

MOVE er en effektiv metode til rusmiddelbehandling af unge, som er afprøvet i ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet” fra 2014 til 2018. Metoden udmærker sig ved at vise bemærkelsesværdigt gode resultater for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Socialstyrelsen har bistået i uddannelse og implementering af metoden i en række kommuner. Socialstyrelsen åbner igen for, at nye kommuner kan søge om implementeringsstøtte i efteråret 2021.

Kort over kommuner, der har implementeret MOVE i samarbejde med Socialstyrelsen: Assens, Brøndby, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Gribskov, Haderslev, Herning, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kolding, Odense, Randers, Roskilde, Silkeborg, Svenborg, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Der findes også kommuner, som anvender MOVE uden hjælp fra Socialstyrelsen. Disse kommuner fremgår ikke på kortet.  Kort over kommuner, der har implementeret MOVE i samarbejde med Socialstyrelsen: Assens, Brøndby, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Gribskov, Haderslev, Herning, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kolding, Odense, Randers, Roskilde, Silkeborg, Svenborg, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Der findes også kommuner, som anvender MOVE uden hjælp fra Socialstyrelsen. Disse kommuner fremgår ikke på kortet.

Kilde til billede: Danmark med ny kommuneinddeling per 1. januar 2007 (Public domain)  

Obs. kortet vises bedst i Google Chrome

Effekt og økonomi

MOVE-metoden bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50% af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37% af de unge i anden behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet efterfølgende sammenlignet med andre indsatser.

En økonomisk evaluering af MOVE, udarbejdet af VIVE, viser, at MOVE koster mere i starten, fordi de unge fastholdes i behandlingen over længere tid og derfor får flere samtaler. Men set over tre år er MOVE billigere end den sædvanlige misbrugsbehandling, fordi MOVE-deltagerne blandt andet sjældnere bliver indlagt og modtager mindre i indkomstoverførsler. 

Læs mere om den økonomiske evaluering foretaget af VIVE her.

Sidst opdateret 17/06 2021