Forside > Projekter og initiativer > Unge > Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre

Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre

’Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre’ er et initiativ, der skal styrke kommunernes anvendelse og viden om § 57A i Serviceloven (forældrepålægget).

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Initiativet henvender sig til kommunale sagsbehandler, der arbejder med udsatte etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, som mistrives. Den primære målgruppe for initiativet er således forældre til etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, hvor det vurderes at deres udvikling er i fare.

Baggrund for projektet:

Indsatsen sigter på at sætte mere insisterende ind over for forældre, der faktisk er i stand til at påtage sig deres forældreansvar, men som af forskellige årsager ikke vil eller ikke har intentioner om at gøre det. Forældrepålæg er en pålagt foranstaltning i modsætning til frivillige foranstaltninger, og det skal derfor vurderes, om en frivillig løsning er mulig, inden der træffes afgørelse om forældrepålæg. Ligeledes er der en række procesretslige krav, som skal være overholdt i forbindelse med meddelelsen af et forældrepålæg. Projektet indgår i et større initiativ på integrationsområdet, som skal tydeliggøre og styrke forældreansvaret i udsatte etniske minoritetsfamilier.

Formål:

Det overordnede formål med initiativet er at sikre, at forældre i etniske minoritetsfamilier forstår og lever op til deres forældreansvar. Det indebærer bl.a. at man som forældre sørger for, at ens barn eller børn kommer i dagtilbud eller skole, indgår i et aktivt samarbejde om barnets hverdag og udvikling samt sikrer, at de ikke færdes ude sent om aftenen eller natten. Initiativet skal bidrage til formålet ved at opkvalificere kommunale sagsbehandlere i deres afgørelse om iværksættelse af forældrepålægget jf. Serviceloven§57a. Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen afholdt fire regionale læringsseminar, en række miniseminarer for kommuner samt udarbejdet en casesamling og udgivet en pjece. I 2016 er opgaven at udvikle et dialogredskab, der har til sigte at understøtte sagsbehandlernes samarbejde med forældrene. Formålet med dialogredskabet er, at det skal åbne op for en positiv dialog mellem forældre og myndighedspersoner, styrke forældrenes involvering og ansvar i arbejdet med at skabe trivsel og velfærd for deres børn, øge forældrenes viden om de pligter, velfærdsmulighederne og tilbud, der kan gavne deres børns trivsel samt motivere forældrene til at ønske at skabe en positiv forandring for barnet, der er i mistrivsel.

Dokumentation og evaluering:

Det er et udviklingsprojekt, og der er ikke planlagt evaluering.

Samarbejdsparter:

Ankestyrelsen, Rambøll Managment

Mere information:

Du kan læse og downloade casesamlingen her.

Forældrepålæg - en samling af cases

Du kan læse og downloade pjecen her.

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge (pjece)

Kontakt:

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 02/02 2016