Forside > Projekter og initiativer > Unge > projekter og initiativer unge

Projekter og initiativer unge

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Efterværn | 14/03 2017

Opfølgende samtaler skal sikre tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, støtte til de udfordringer, der kan opstå i overgangen til voksenlivet, som anbragte unge ofte må klare på egen hånd, da de mangler et personligt netværk.

Metodeudviklingsprojekt om forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Kriminalitet | 07/07 2016

Som led i tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I regi af denne enhed igangsættes afprøvning af metoden "En vej ind" , som skal forebygge rocker- og banderekruttering.

Undersøgelse og erfaringsopsamling ifm. pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Efterværn | 17/02 2016

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.

Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre

Kriminalitet | 01/02 2016

’Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre’ er et initiativ, der skal styrke kommunernes anvendelse og viden om § 57A i Serviceloven (forældrepålægget).

Projekt Andre Valg

Rusmidler | 06/05 2015

Projekt Andre Valg (PAV) er et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Rusmidler | 06/05 2015

Socialstyrelsen igangsætter i foråret 2016 et nyt projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med misbrug. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.

Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Kriminalitet | 04/05 2015

Projektet omhandler udviklingen af et kortlægningsværktøj til unge der er i risiko for rekruttering til rocker- eller bandegrupperinger

Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

Anbringelse | 16/04 2015

Socialstyrelsen opstarter i 2015 et kommunalt netværk på plejefamilieområdet. Formålet er at understøtte udviklingen af tre øvrige initiativer og være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet.

TFCO

Dokumenterede metoder børn og unge | 13/04 2015

TFCO tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er et helhedsorienteret behandlingsprogram for børn/unge på 12-18 år med store følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i en træningsfamilie. Behandlingen sker i samarbejde mellem TFCO-teamet, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge.

Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.

Aftale om god opførsel

Kriminalitet | 08/04 2015

”Aftale om god opførsel” er et nyt initiativ, der skal styrke den tidlige indsats mod ungdomskriminalitet

Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

Anbringelse | 27/03 2015

For at skabe ro og stabilitet omkring aflønningen af plejefamilier udarbejdes en guide til implementering af god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden udarbejdes på baggrund af en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller og testes i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet.

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Hjemløshed | 27/03 2015

Blandt hjemløse unge findes en særligt sårbar gruppe af unge, som det er svært for kommunerne at etablere og bevare kontakt til. De midlertidige overgangsboliger skal derfor afprøves som en model for at kunne udrede den unge og iværksætte relevant støtte til den unge i egen bolig.

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Anbringelse, Efterværn | 27/03 2015

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.

Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge

Hjemløshed | 25/03 2015

En forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det - en indsats med fokus på samarbejde og koordination hele vejen rundt. 10 kommuner arbejder med indsatsen fra 2014-2017.

Sidst opdateret 07/05 2015