PALS Mental Sundhed

PALS Mental Sundhed er et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen, hvor kommunerne Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs og Herning i perioden 2013 – 2016 i samarbejde med Socialstyrelsen udvikler og afprøver skolebaserede og specialiserede indsatser, der kan styrke børn og unges mentale trivsel. Der er et særligt fokus på de sårbare og indadvendte børn. Projektet tager udgangspunkt i det skoleomfattende udviklingsarbejde, der allerede er foregået på de deltagende 11 skoler ved implementering af PALS – Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Dette udgangspunkt er valgt, da PALS allerede indeholder et udvidet skoleomfattende perspektiv med et stærkt fokus på børn og unges trivsel.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Børn og unge i 6-15 års alderen med trivselsproblemer eller med risiko for udvikling af trivselsproblemer.

Baggrund for projektet:

Fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn Et ud af fem skolebørn har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres hverdag. Der er imidlertid meget stor forskel mellem skolernes indsats i forhold til elevernes trivsel. Mental trivsel og sundhed fremmer indlæring, øger chancerne for at gennem-føre et uddannelsesforløb og beskytter mod risikoadfærd. Disse faktorer fremmer både børns sundheds-tilstand nu og her og beskytter samtidig mod fremtidig dårlig sundhed. Ind-satser for mental trivsel i skolen kan således være med til at bryde negativ social arv og fremme lighed i sundhed.

Formål:

Formålet med indsatsen er dels at forebygge mistrivsel, dårlig sundhed og risikoadfærd blandt børn og unge ved at styrke trivselsindsatser på skolerne, dels at styrke opsporing af og indsatser overfor børn, som allerede mistrives. Det er et gennemgribende motto for projektet, at benytte mindst mulige indsats med størst mulige behov. Projektets indsatser er nøje undersøgt for og udvalgt efter størst muligt vidensgrundlag og effekt. Data og databaserede beslutninger spiller en stor rolle i projektet. Der er derfor udviklet specielle kortlægnings- og opspringsværktøjer. Også de er udvalgt ud fra princip om mindst mulig indsats med størst mulig effekt. Hovedprincippet er ”Respons to Intervention”, altså en hurtig indsats, der løbende monitoreres på baggrund af dataindsamling.

Dokumentation og evaluering:

COWI har lavet en baseline ved projektstart og laver en opfølgning på denne ved projektets afslutning.

Samarbejdsparter:

Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Norddjurs Kommune og Sundhedsstyrelsen

Kontakt:

Gøye Thorn Svendsen
+45 41 93 25 46
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 14/11 2016