MultifunC

MultifunC er et behandlingstilbud til 14-18-årige i meget svære adfærds-vanskeligheder. Programmet indeholder en udredningsdel, et institutionsophold på ca. 9 måneder samt et efterværnsforløb på max. 6 måneder. Der eksisterer to danske MultifunC-institutioner, i hhv. Aarhus og København.

Projektperiode:

2012 - 2015

Målgruppe:

MultifunC er et behandlingstilbud til 14-18-årige i meget svære adfærdsvanskeligheder, som typisk står over for en anbringelse. De unge i målgruppen har mange risikofaktorer omkring sig, fx familievanskeligheder, antisociale/kriminelle venner og bekendte, misbrug samt manglende eller problematisk skole-/uddannelses-/arbejdsforløb. De er derfor i stor risiko for fortsat antisocial eller kriminel adfærd. Før anbringelsen på en MultifunC-institution foretages der en målgruppevurdering af den unge ved hjælp af screeningsværktøjet YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory). Følgende unge er typisk uden for målgruppen: unge, der ikke er udadreagerende og i risiko for antisocial/kriminel adfærd samt unge med alvorlig psykisk udviklingshæmning, autisme eller alvorlige psykiatriske lidelser, herunder psykose. Unge i akut fare for selvmord og unge, der udelukkende har seksualforbrydelser eller brandstiftelser som deres problemstillinger, er også umiddelbart uden for målgruppen. Under den unges ophold på MultifunC-institutionen arbejdes der også med den unges forældre eller andre omsorgspersoner i den unges netværk.

Baggrund for projektet:

På Finansloven for 2009 blev der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC. Der blev afsat i alt 56 mio. kr. til medfinansiering af forsøg med MultifunC samt til efteruddannelse af personale, supervision, dokumentation m.v. I projektperioden er der oprettet i alt to institutioner i henholdsvis København og Aarhus.

Formål:

Formålet med projektet MultifunC er overordnet set at skabe en kvalitativ forbedring af anbringelsesindsatsen med henblik på at øge muligheden for, at den unge kun anbringes kortvarigt på institution og fortsætter en positiv udviklingsbane uden kriminalitet.

Dokumentation og evaluering:

Der er endnu ingen samlet dansk evaluering. SFI gennemfører et dansk implementeringsstudie. Der foreligger foreløbige evalueringer fra Norge og Sverige.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen samarbejder med bl.a. Københavns Kommune omkring MultifunC København, Partnerskabet i Midtjylland (Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune) omkring MultifunC Midtjylland, samt SFI omkring et implementeringsstudie. Derudover samarbejdes med diverse udbydere af vejledning og efteruddannelse i de metoder, der er inkluderet i MultifunC-behandlingen.

Finansiering:

På Finansloven for 2009 blev der afsat 56 mio. kr. til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC, herunder efteruddannelse af personale, supervision, dokumentation m.v. Københavns Kommune og Region Midtjylland har, som driftsherrer af hhv. MultifunC København og MultifunC Midtjylland, begge modtaget opstartsstøtte.

Mere information:

Nedenfor kan du finde en række links til hjemmesider, hvor du kan læse mere om MultifunC:
MultifunC Københavns hjemmeside
MultifunC Midtjyllands hjemmeside
Den skandinaviske hjemmeside om MultifunC
Socialstyrelsens vidensportal - artikel om MultifunC


På følgende links kan du finde artikler, PowerPoint-præsentationer og baggrundsrapporter, som omhandler MultifunC. Materialet er udarbejdet af den norske MultifunC-organisation og omhandler primært de norske erfaringer og retningslinjer for MultifunC-metoden.

Retningslinjer for kvalitetssikring i MultifunC i Norge (pdf) 

Oplæg af Tore Andreassen: Introduktion af MultifunC (pdf)

Kontakt:

Sine Jongdahl Kolind Møller
50 81 09 22
Kontoret for Sårbare Unge og Integration
Sidst opdateret 06/05 2015