TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

TFCO tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er et helhedsorienteret behandlingsprogram for børn/unge på 12-18 år med store følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i en træningsfamilie. Behandlingen sker i samarbejde mellem TFCO-teamet, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

TFCO er målrettet børn og unge i alderen 12-18 år med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målgruppen har flere af følgende kendetegn: aggressiv adfærd, indadvendt, selvskadende adfærd, svært ved at få venner, svært ved at følge almindelig skolegang, involvering i kriminalitet, eksperimentering med alkohol, hash eller stoffer, står over for anbringelse uden for hjemmet, svære adfærdsproblemer, fx lyver, skaber splid og konflikter. Derudover er det en forudsætning for at kunne profitere af behandlingen, at de unge er normalt begavede, samt at det er muligt at samarbejde med den biologiske familie eller andre primære omsorgspersoner, som kan støtte den unge i at fastholde en positiv udvikling efter endt behandling.

Baggrund for projektet:

I 2004 blev der afsat 35 mio. kr. på Finansloven til udvikling og dokumentation af forældreprogrammer. Heraf blev 19 mio. kr. i 2006 afsat til afprøvning og dokumentation af MTFC nu kaldet TFCO. I 2009 blev der afsat 40 mio. kr. på Finansloven til øget anvendelse af forældreprogrammer. Heraf blev 7,7 mio. kr. i 2010 afsat til yderligere udbredelse og forankring af TFCO. TFCO hører nu under Socialstyrelsens metodeudbredelsesprogram med en varig bevilling.

Formål:

Formålet med TFCO er kriminalitetsforebyggelse samt at understøtte bl.a. stabil skolegang og muliggøre hjemflytning til den biologiske familie. Metoden tager udgangspunkt i social læringsteori koblet med en kognitiv og systemisk tilgang til behandling af den unge. Behandlingen varer 9-12 måneder og indledes med en midlertidig anbringelse i en træningsfamilie. Behandlingen finder sted i et samarbejde mellem TFCO-teamet, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge. TFCO-teamet består af: • En behandlingskoordinator (koordinerer behandlingen). • En ungeterapeut (den unges kontaktperson – arbejder terapeutisk med den unge). • En familieterapeut (forestår arbejdet med og er kontaktperson for den biologiske familie). • En færdighedstræner (agerer rollemodel for og øver sociale færdigheder med den unge). • En tilknyttet PPR-interviewer (indsamler dagligt viden fra træningsfamilien om den unges adfærd samt arbejdet med belønninger og konsekvenser). Formålet er at styrke den unges sociale færdigheder og evne til at håndtere personlige udfordringer samt at skabe et positivt familiesamspil. Det sker gennem tæt kontakt og opfølgning, terapi, belønninger/konsekvenser for adfærd samt daglig registrering af positiv/negativ adfærd. Både den unge og forældrene modtager intensiv støtte og behandling i hele behandlingsperioden. Behandlingen tilpasses individuelt og tager udgangspunkt i den unges personlige mål, ønsker, ressourcer og vanskeligheder.

Dokumentation og evaluering:

Der foreligger endnu ikke studier af TFCO i Danmark, men der pågår p.t. drøftelser med SFI omkring dokumentering af resultaterne. TFCO har dokumenteret positiv effekt i flere andre lande.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen samarbejder med de seks TFCO-teams rundt omkring i landet. Derudover samarbejdes med INOM/Familjeforum i Sverige, som leverer vejledning m.v. til de danske TFCO-vejledere og har kontrakt med programudvikleren i USA om at varetage opgaver med bl.a. adherence control i forhold til de danske TFCO-teams.

Finansiering:

En organisation, som ønsker at oprette et TFCO-team, kan søge om opstartsstøtte hos Socialstyrelsen. Organisationen skal dog også selv afholde en række udgifter i opstartsfasen, ligesom der er en række udgifter i den efterfølgende driftsfase, som organisationen skal finansiere.

Kontakt:

Tove Langhede
41 74 00 37
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 15/02 2017